*Конечен извештај за ревизија за материјално и финансиско работење и јавни набавки за период од 01.01.2020 до 31.12.2021 година во Општина Пехчево*

Download (PDF, 6.07MB)

 

Вести

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА на ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

С О О П Ш Т Е Н И Е Согласно Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) член 8 и Архуската Конвенција оп... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace