Вести
час

Градоначалник

  Драган Тренчовски Градоначалник на Општина Пехчево

 

Надлежности на градоначалникот

 • Ја претставува и застапува општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 • Ги објавува прописите на советот во службено гласило на општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
 • Го извршува буџетот на општината;
 • Избира директори на јавни служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација доколку поинаку не е определено со закон;
 • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот;
 • Врши и други работи утвдени со законот и со Статутот.

 

Биографија (CV) на градоначалникот

Дата и место на раѓање:  06.05.1982 година во Штип

Националност:  Македонец

Адреса на живеење:  ул. „Славчо Кацарски“ бр.15 Пехчево

Државјанство:  Р.Македонија

Брачен статус:  Неоженет

Образование и квалификации:

Основно образование завршува во Пехчево. Средно образование завршува во  – Штип, како забен техничар.

Високо образование завршува во Софија на колеџот „Јорданка Филаретова“ , насока специјалист по заботехника.

Професионален ангажман:

– 2009-2013 година советник во Советот на општина Пехчево

Други вештини и постигнувања:

Учествува на повеќе семинари и курсеви и има добри познавања во струката. Познавање на англиски јазик.

Изјава – Закон за спречување на корупција и судир на интереси пдф

 

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace