Администрација

Оргранограм

Список на лица вработени во општина Пехчево

Лице             Позиција                           email Телефон
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Стамболиска Советник, Oвластен инспектор за животна средина  

svetlana_pehcevo@yahoo.com

 

 

Анита Каракашовска Советник за финансии и буџет anita_sekulovska@yahoo.com 075 396 035
Љупчо Каракашовски Советник за планирање на локален економски развој  

ljupcokarakasovski@yahoo.com

 

075 467 503

Анетка Цветковска Советник за јавни набавки anetkacvetkovska@yahoo.com
Марија Ризовски Помлад соработник за административни работи  

marijarizovski@yahoo.com

 

078 278 549

Живко Каликов Помлад соработник за ажурирање на Веб страната на општината  

z.kalikov@pehcevo.gov.mk

 

070 239 512

Душко Миовски Помлад соработник за едношалтерско работење  

duskom1@yahoo.com

 

 

Елица Јовевска Помлад соработник за прибирање и техничка обработка на податоци за Лер  

elica.jovevska@t.mk

 

 

Јован Бојчовски Самостоен референт за уредување на градежно земјиште, локални патишта и улици  

 

bojcovskivanco@yahoo.com

 

 

Ефтим Андоновски Самостоен референт за реализација на урбанистички планови  

eftimandonovski@yahoo.com

Даринка Цекова Самостоен референт Сметководител darinkacekovska@yahoo.com
Павлина Беловска

 

 

 

 

Самостоен референт  за архивско и канцелариско работење  

/

 

 

Звонко Стојановски

 

Самостоен референт Комунален редар                           /

 

075 462 593
Љубе Митевски

 

Самостоен референт Комунален редар mitevskiljube@yahoo.com
Елизабета Ѓеорѓиевска Обезбедување                           / 076 848 088
                          /

Општина Пехчево © 2013 - Сите права се задржани.

Изработил Сашко Павловски