Администрација

Оргранограм

Список на лица вработени во општина Пехчево

Лице            Позиција                          emailТелефон
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана СтамболискаСоветник, Oвластен инспектор за животна средина 

svetlana_pehcevo@yahoo.com

 

 

Анита КаракашовскаСоветник за финансии и буџетanita_sekulovska@yahoo.com
Љупчо КаракашовскиСоветник за планирање на локален економски развој 

ljupcokarakasovski@yahoo.com

Анетка ЦветковскаСоветник за јавни набавкиanetkacvetkovska@yahoo.com
Марија РизовскиПомлад соработник за административни работи 

marijarizovski@yahoo.com

Живко КаликовПомлад соработник за ажурирање на Веб страната на општината 

z.kalikov@pehcevo.gov.mk

 

 

Душко МиовскиПомлад соработник за едношалтерско работење 

duskom1@yahoo.com

 

 

Елица ЈовевскаПомлад соработник за прибирање и техничка обработка на податоци за Лер 

elica.jovevska@t.mk

 

 

 

 

Ефтим АндоновскиСамостоен референт за реализација на урбанистички планови 

eftimandonovski@yahoo.com

Даринка ЦековаСамостоен референт Сметководителdarinkacekovska@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

/

 

 

Звонко Стојановски

 

Самостоен референт Комунален редар                          /

 

Љубе Митевски

 

Самостоен референт Комунален редарmitevskiljube@yahoo.com
Елизабета ЃеорѓиевскаОбезбедување                          /
                          /

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace