Урбанизам

Одобрување на проектна програма

Download (PDF, 889KB)

Download (PDF, 12.45MB)

pdf_logo1
Одобрување на проектна програма


pdf_logo1Одлука за спроведување на стратегиска оцена


pdf_logo1Пополнети формулари за неспроведување на стратегиска оцена

pdf_logo1Формулар и одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Негрево


pdf_logo1Формулар и одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Спиково

Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програмата се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко – планска документација.

pdf_logo1СООПШТЕНИЕ

MS-Word-2-icon ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО   

pdf_logo1Одлука за спроведување на стратегиска оцена


pdf_logo1Извештај за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за туристички локалитет Равна река Општина Пехчево


Документи за издавање на одобрение за градење по електронски пат

pdf_logo1 Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин.  

 pdf_logo1Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи.

pdf_logo1Електронски дозволи – упатство за подносители.

pdf_logo1Електронски дозволи – упатство за институции.

gradba За да пристапите на почетната страна на Системот за електронско издавање на одобрение за градење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 pdf_logo1Формулар за стратегиска оцена

 Формулар за стратегиска оцена – Нова населба  pdf_logo1

 

pdf_logo1 Одлика за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП – Нова населба  Пехчево

pdf_logo1ДУП за Туристичката населба Равна Река

pdf_logo1 С О О П Ш Т Е Н И Е : Предлог – Детален урбанистички план Стара Касарна – Пехчево

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Црник

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Чифлик

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Робово

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Умлена

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Чифлик

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Црник

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Умлена

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Спиково

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Робово

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Негрево

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace