Вести
час

Совет

Советот е претставнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на Општината.

За разгледување на прашања и утврдување предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии, а составот и начинот на изборот на членовите на комисиите се уредуваат со Статутот и нивниот состав соодведствува на пропорцијоналната застапеност на политичките партии во Советот.

Советот го сочинуваат претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Изборот на членовите на Советот се уредува со Закон. Бројот на членовите на Советот се утврдува во зависност од бројот на жителите во Општината и не може да биде помал од 9 (девет) члена ниту поголем од 33 (триесет и три ) члена.

Советот на Општина Пехчево го сочинуваат 11 (единаесет) членови на Советот во согласност со бројот на жителите во Општината.

Членовите на Советот се избираат за време од четири години.

Членовите на Советот ги претставуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по свое уверување. Членот на Советот не може да биде отповикан.

Советот избира председател од редот на членовите на Советот со мандат од четири години.

Претседателот на Советот ги има следните обврски: Ги свикува и раководи со Седниците на Советот, се грижи за организацијата и работата на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од три дена од денот на нивното донесување ги доставува на градоначалникот заради објавување.

 СПИСОК НА СОВЕТНИЦИ ОД ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ПО НАЦИОНАЛНА И ПАРТИСКА ПРИПАДНОСТ

Реден број

Име и презиме

Партиска припадност

Национална припадност

1

Николчо Јовчев

 

СДСМ и коалицијата

Македонец

2

Јованка Пешначка

 

СДСМ и коалицијата

Македонка

3

Далибор Атанасов

 

СДСМ и коалицијата

Македонец

4

Ирфан Фезов

 

СДСМ и коалицијата

Македонец

5

Борис Зарински

 

СДСМ и коалицијата

Македонец

6

Весна Каракашовска

 

СДСМ и коалицијата

Македонка

7

Калинка Станоевска

 

Коалиција за подобра Македонија

Македонка

8

Борис Магдов

 

Коалиција за подобра Македонија

Македонец

9

Александар Китански

 

Коалиција за подобра Македонија

Македонец

10

Алил Грутков

 

Коалиција за подобра Македонија

Турска националност

11

Мартин Андоновски

 

Коалиција за подобра Македонија

Македонец

 


Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace