Релјеф

Релјефот во општината Пехчево со оглед на структурата, височината, наклоните, присојната поставеност и други фактори, претставува значаен природен ресурс. Од друга страна, малата површина под рамничарси терени, големата расчленетост и подложност на ерозија, поплави, свлечишта, брзо ширење на пожари и потешка пристапност во некои делови, има свое негативно и ограничувачко влијание врз развојот на овој простор.

1. Хипсометрија – структура на површините според надморската височина:

05-HIPSOMETRIJA

05a-Hipsotabela

 

 

 

 

 

 

 

Карактеристични топографски профили низ територијата на општина Пехчево

Топографски профили на општината Пехчево. Последниот, најдолен е профил на границата на општината, која инаку е долга 86 km. На профилите се означени карактеристичните точки.

2. Наклони – големина на наклоните на релјефот

07-NAKLONI

Структура на наклони и експозиции во општината Пехчево

Наклони°    Повр. km    Повр. %    Експозиција   Повр. km2    Повр. %
0-5

25.0

12.0

   Северна

21.4

10.3

5-10

43.8

21.0

   Североисточна

13.5

6.5

10-15

40.5

19.4

   Источна

16.5

7.9

15-20

34.9

16.7

   Југоисточна

21.5

10.3

20-25

26.9

12.9

   Јужна

26.4

12.7

25-30

18.6

8.9

   Југозападна

40.0

19.2

30-35

10.9

5.2

   Западна

41.3

19.8

35-40

5.4

2.6

   Северозападна

27.9

13.4

>40

2.6

1.2

   –
Вкупно

208.5

100.0

   Вкупно

208.5

100.0

 

3. Експозиции – свртеност на релјефните површини кон одредена страна на светот

7a-EKSPOZICII

4. Расчленетост на релјефот – најголеми висински разлики во метри, на површини од по 1 км кв.

08-RASCHLENETOST

5. Индекс на конвергенција – вид на наклони (конкавни-негативни вредности, прави или конвексни-позитивни вредности)

06-KONVERGENCIJA

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace