Демографија

ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Табела бр.1 Бројно движење на населението во период од 1948-2002 година

Година на попис

1948

1953

1961

1971

1981

1994

2002

Вкупно

5955

6285

6000

5773

5859

5650

5517

Базичен индекс

Верижен индекс

Гардско население

1687

1750

1827

1878

2440

3032

3237

Базичен индекс

Верижен индекс

Селско население

4268

4535

4173

3895

3419

2618

2280

Базичен индекс

Верижен индекс

Извор: државен завод за статистика.

Табела бр. 2 Бројно движење на населението во %

Година на попис

1948

1953

1961

1971

1981

1994

2002

Вкупно население

100

100

100

100

100

100

100

Гратско население

28,3

27,8

30,4

32,5

53,7

53,7

58,7

Селско население

71,7

72,2

69,6

67,5

46,3

46,3

41,3

Извор: Државен завод за статистика

Графиконбр.1

Табела бр. 3 половна структура на населението во општината, попис 1994-2002 година.

1994 година

2002 година

Се

М.

%

Ж.

%

Се

М.

%

Ж.

%

Вкупно население

5650

2854

51

2796

49

5517

2795

51

2722

49

Градско население

3032

1534

51

1498

49

3236

1649

51

1588

49

Селско население

2618

1320

50,4

1298

49,6

2280

1146

50,2

1134

49,8

Извор: Државен завод за статистика

Графиконбр.2Структурапопол,1994год

Табела бр.4 Население по старосни групи и поло д 1971-2002 година

1971

1981

1994

2002

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

се

м

ж

Вкупно

1878

960

918

2440

1221

1219

3032

1534

1498

3237

1649

1588

0-19

706

384

322

807

415

392

948

496

452

854

457

397

20-39

528

264

264

856

481

375

941

480

461

902

465

437

40-64

464

223

241

582

284

298

884

449

435

1138

581

557

65+

173

88

85

195

91

104

209

109

100

342

146

196

Извор: Државен завод за статистика

Населено место

Година

Вкупно

Без школска спрема

Основно училиште

Училиште за КВ и ВКВ

Средно

училиште

Виша и

висока спрема

1953

4725

4495

138

24

66

2

1961

4610

3984

443

44

115

24

Вкупно

1971

4795

3536

818

82

311

48

1994

4474

1604

1355

19

1190

306

1953

1321

1246

40

3

30

2

Градско население

1961

1401

1110

194

26

61

10

1971

1560

947

368

47

170

28

1994

2333

457

835

5

802

234

1953

3404

3249

98

21

36

0

Селско население

1961

3209

2874

249

18

54

14

1971

3235

2589

450

35

141

20

1994

2141

1147

520

14

388

72

Извор: Државен завод за статистика


Табела бр.7 Вкупно земјоделско и активно население во 1994 година

Населено место

Вкупно население

Вкупно население во земјата

Сé

Земјоделско

Сé

Активни лица

Со лични приходи

Издржувани лица

Сé

Вршат занимање

Вкупно

5650

447

5644

2462

1591

982

2200

Негрево

170

5

170

45

34

59

66

Панчарево

467

119

467

171

109

93

203

Пехчево

3032

52

3030

1510

1046

435

1085

Робово

476

68

476

163

106

105

208

Умлена

391

39

391

150

96

96

145

Црник

752

151

748

284

114

110

354

Чифлик

362

13

362

139

83

84

139

Градско население

3032

52

3030

1510

1046

435

1085

Селско население

2618

395

2614

1052

545

547

1115

Извор: Државен завод за статистика

населено место

Население

Домаќинства

Станови

1961

1971

1981

2002

1961

1971

1981

2002

1961

1971

1981

2002

Вкупно

6000

5773

5859

5517

1390

1486

1637

2026

/

1315

1674

2877

Пехчево

1827

1878

2440

3237

512

538

722

1126

/

500

806

1623

Негрево

441

356

270

97

105

93

96

53

/

81

89

118

Панчарево

973

877

707

375

164

194

179

143

/

167

182

184

Робово

713

656

580

427

159

175

157

190

/

150

133

280

Умлена

643

593

520

354

132

152

140

155

/

123

128

190

Црник

978

946

928

707

208

207

226

242

/

176

231

304

Чифлик

493

445

411

320

110

127

117

117

/

118

105

178

Градско население

1827

1878

2440

3237

512

538

722

1126

/

500

806

1623

Селско население

4173

3895

3419

2280

878

948

915

900

/

815

868

1254

Извор: Државен завод за статистика


Бр.

Име на населено место во општината

Број на жители

Број на домаќинства приклучени на водовод

Број на домаќинства приклучени на канализација

Домаќинства што добиваат услуга за собирање на отпад

1.

Пехчево

3 237

1 126

1 126

1 126

2.

с.Панчарево

375

/

/

/

3.

с.Негрево

97

53

/

/

4.

с.Робово

427

190

/

/

5.

с.Умлена

354

155

/

/

6.

с.Црник

707

242

150

/

7.

с.Чифлик

320

117

/

/

Табела број 9. Вкупно население според последното доселување, по пол, попис 2002 година

Вкупно

Лица кои непрекинато од раѓањето живеат на исто место

Доселени во место на вообичаено живеење

Сé

Од друго  место во иста општина

Од друго место во друга општина

Од друга држава

5505

3715

1790

799

896

95

М.

2793

2237

556

329

201

26

Ж.

2712

1478

1234

470

695

69

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace