Хидрографија

Општината Пехчево не е многу богата со хидрографски ресурси. Поради значителната оголеност на теренот, голем број водотеци имаат пороен карактер. За време на силни врнежи тие се излеваат од коритото, предизвикуваат ерозија и натрупувања на наносен материјал, а во тој поглед особено е карактеристична Желевица. Поради тоа, неопходно е да се предвиди изградба на мали акумулации кои би обезбедувале вода за различни потреби и во сушниот период. Акумулациите заедно со соодветното пошумување и уредување на сливните подрачја не само што ќе обезбеди повеќе водни ресурси туку и ќе ги намали хидролошките природните непогоди. Инаку, на подрачјето на општината нема езера, освен поголеми локви (тресетишта) со пречник од десетина метри и длабочина до 1 метар во највисоките делови на Малешевските Планини во близина на Ченгино Кале.

21-SLIVOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни карактеристики на позначајните сливни подрачја во општина Пех­чево (L km-должина на водотекот; O km-обем на сливот; P km2-површина на сливот, Hmin-кота на влив, Hmax-најголема височина, Hrel-висинска разлика, Hsr-средна висо­чина на сливот, asr-среден наклон на сливот; Qsr-среден протек во m3/sec)

Име

L km

   O km

   P km2

   Hmin

   Hmax

     Hrel

       Hsr

     Asr

    Qsr

Љутачка

2.6

5.6

1.4

1337

1704

367

1550

15.4

0.2

Ченгина

5.4

12.4

4.5

1347

1750

403

1577

14.6

0.5

Горна Брегалница

16.1

36.6

59.1

1005

1798

793

1435

18.8

4.9

Крива Река

8.3

16.2

14.1

1232

1743

512

1477

13.9

1.4

Брезин

3.5

7.0

2.0

1221

1483

262

1414

14.3

0.2

Требомирска

4.2

10.1

4.5

1134

1727

594

1472

19.8

0.5

Караулна Река

2.0

5.2

0.7

1173

1480

307

1386

15.4

0.1

Рамна Река

4.6

10.7

3.7

1104

1710

605

1412

20.8

0.4

Андак

1.7

3.8

0.8

1066

1406

340

1259

19.2

0.1

Црни Дол

5.5

13.3

6.6

1050

1777

727

1439

18.1

0.6

Гадов Андак

2.7

6.2

1.3

1031

1480

449

1327

18.8

0.1

Мал Андак

2.6

4.9

0.8

1086

1429

343

1238

16.8

0.1

Градишка Река

4.7

9.8

3.7

1012

1563

551

1285

13.9

0.3

Пехчевска

13.5

31.5

38.5

866

1917

1051

1163

11.1

3.3

Негревска

8.0

19.1

13.9

1310

1310

0

1310

19.7

0.8

Пехчевска непоср.

13.5

24.5

11.2

1741

1909

168

1814

14.1

2.0

Суви Дол

7.5

17.6

11.9

874

875

1

875

9.4

0.5

Умленска

7.9

19.2

12.3

794

1146

352

913

8.1

0.9

Тесната

5.4

23.3

14.5

792

1316

524

1029

13.8

1.0

Желевица

15.5

42.9

82.2

 730

1854

1124 

 1044

17.2

5.9

Шушурката

7.2

10.5

4.4

901

1335

434

1093

10.8

0.4

Сврдлите

1.7

7.9

2.5

914

1113

198

1019

9.2

0.2

Грамадски Андак

4.6

12.1

5.8

851

1304

454

1056

13.3

0.5

Волчи Андак

4.3

9.1

3.6

795

1316

520

1063

17.6

0.3

Гарваница

3.3

7.8

3.2

762

1034

272

854

10.8

0.3

Виничка

9.6

20.5

6.9

751

1849

1098

1150

16.9

0.6

Блатечка

8.9

20.0

8.9

733

1712

980

1037

15.7

0.7

Панчаревска

9.8

24.0

28.7

713

1571

858

1050

16.9

2.4

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace