Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Fri, 16 Jul 2021 06:56:56 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.5 Дневен ред на триесет и седма седница на Советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Fri, 16 Jul 2021 06:56:56 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7158 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 37-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 19.07.2021 година (понеделник). 37-та седница на советот на општина Пехчево […]

The post Дневен ред на триесет и седма седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 37-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 19.07.2021 година (понеделник). 37-та седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од 36-та седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на буџетот на општина Пехчево за 2021 година;
 3. Предлог oдлука за усвојување на Пречистен текст на Статутот на општина Пехчево;
 4. Предлог oдлука за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 20 ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево и подрачните училишта за учебната 2021/2022 година;
 5. Предлог програма за управување со отпад на општина Пехчево за 2021 година;
 6. Предлог oдлука за усвојување на Годишен извештај за работата на овластениот комунален инспектор при општина Пехчево за 2020 година;
 7. Предлог oдлука за донесување на Урбанистички план за село Црник, општина Пехчево плански период 2016 – 2026 година;
 8. Предлог одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот плански регион број;
 9. Предлог одлука за основање на Центар за развој на Источниот плански регион – Пречистен текст;
 10. Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово;
 11. Предлог oдлука за усвојување на Годишниот план за вработување во OOУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за 2022 година;
 12. Предлог oдлука за усвојување на Извештај од самоевалуација на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2020/2021 година;
 13. Предлог oдлука за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2020/2021 година;
 14. Предлог oдлука за усвојување на годишна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2021/2022 година;
 15. Предлог oдлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2021/2022 година;
 16. Предлог oдлука за давање согласност за формирање на возрасни групи со повеќе или помалку деца во ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2021-2022 година;
 17. Предлог oдлука за давање согласност за подготовка на оброк за деца од 6 до 10 годишна возраст во ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2021/2022 година;
 18. Предлог oдлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2020-2021 година;
 19. Предлог oдлука за усвојување на годишна програма за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за учебната 2021/2022 година;
 20. Барања од граѓани;
 21. Советнички прашања;

22.Тековни активности;

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Николчо Јовчев с.р

The post Дневен ред на триесет и седма седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Барање за добивање Б – интегрирана дозвола ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево https://pehcevo.gov.mk/barane-za-dobivane-b-integrirana-dozvola-dptpu-nova-refraktori-doo-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/barane-za-dobivane-b-integrirana-dozvola-dptpu-nova-refraktori-doo-pehchevo/#respond Wed, 23 Jun 2021 08:23:18 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7147 Барање за добивање Б – интегрирана дозвола Подносител на барањето: ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево Барањето може да го превземете тука

The post Барање за добивање Б – интегрирана дозвола ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Барање за добивање Б – интегрирана дозвола

Подносител на барањето:

ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево

Барањето може да го превземете тука пдф

The post Барање за добивање Б – интегрирана дозвола ДПТПУ Нова Рефрактори ДОО Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/barane-za-dobivane-b-integrirana-dozvola-dptpu-nova-refraktori-doo-pehchevo/feed/ 0
ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица од територијата на општина Пехчево за работно ангажирање за изведување на Јавни работи 2021 год. https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-do-nevrabotenite-litsa-od-teritorijata-na-opshtina-pehchevo-za-rabotno-angazhirane-za-izveduvane-na-javni-raboti-2021-god/ https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-do-nevrabotenite-litsa-od-teritorijata-na-opshtina-pehchevo-za-rabotno-angazhirane-za-izveduvane-na-javni-raboti-2021-god/#respond Tue, 22 Jun 2021 11:30:42 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7150 Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија  за  Мерка 6: Програмата за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и општина Пехчево, односно учеството на […]

The post ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица од територијата на општина Пехчево за работно ангажирање за изведување на Јавни работи 2021 год. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија  за  Мерка 6: Програмата за работно ангажирање – Јавни работи, финансирана од Буџетот на  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и општина Пехчево, односно учеството на општина Пехчево во ОП за 2021, Мерка 6: Јавни работи, општина Пехчево на ден 22.06.2021(вторник) објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

доневработените лица од територијата на општина Пехчево за работно ангажирање за изведување на Јавни работи 2021 год.

 

Општина Пехчево има потреба од работно ангажирање на работници за извршување на работи од јавен интерес и согласно на тоа се повикуваат сите евидентирани невработени лица со ниски квалификации  од територијата на општина Пехчево кои се заинтересирани за вклучување во Јавни работи во проекти  од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина да се пријават во просториите на АВРСМ, Биро за вработување, Канцеларија Пехчево и да пополнат соодветна Пријава за учество.

Јавниот повик за работно ангажирање на невработени лица за изведување на Јавни работи од јавен интерес во општина Пехчево  трае 7 (седум) работни денови од денот на објавувањето односно заклучно со 30.06.2021 год. (среда).

Селекцијата на заинтересираните пријавени кандидати ќе биде извршена од Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Пехчево со претставници од општинската администрација, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи и АВРСМ, Биро за вработување.

Заинтересираните невработени лица потребно е да носат документ за лична идентификација за да можат да пополнат ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО за невработени лица во мерката Јавни работи и ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ.

За спроведување на предвидените проектни активности од делокругот на Јавни работи  предвидена е финансиска поддршка во износ од 400 денари по работно ангажирано лице – дневно со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест за 20 работни часа неделно.

Селектираните невработени лица ќе бидат работно ангажирани од страна на општина Пехчево за период најмногу до 22 (дваесет и два) дена.

Условите, правата и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Општина Пехчево и селектираните невработените лица.

На корисниците на Гарантирана минимална помош од МТСП за времетраење на работното ангажирање на невработените лица ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Заинтересираните невработени лица можат да поднесат соодветни Пријави во просториите на АВРСМ, Биро за вработување, Канцеларија Пехчево, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

Детални информации за Оперативниот план за активни програми и мерки  за вработување  и услуги на пазарот на трудот за 2021 година и Мерка 6: Јавни работи можат да се добијат на веб страната на општина Пехчево www.pehcevo.gov.mk, Агенцијата за вработувањеwww.av.gov.mk и на Министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk или во просториите на општина Пехчево, Канцеларија за Локален економски развој и во Работниот клуб на Центарот за вработување, односно во просториите на АВРСМ, Канцеларија Пехчево.

Контакт:

Општина Пехчево – Љупчо Каракашовски, контакт телефон 033 441 321 лок. 14 и

АВРСМ, Биро за вработување – Марија Тренчовска, контакт телефон 033 471 153

Целиот оглас може да го првземете тука пдф

The post ЈАВЕН ПОВИК до невработените лица од територијата на општина Пехчево за работно ангажирање за изведување на Јавни работи 2021 год. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-do-nevrabotenite-litsa-od-teritorijata-na-opshtina-pehchevo-za-rabotno-angazhirane-za-izveduvane-na-javni-raboti-2021-god/feed/ 0
СООПШТЕНИЕ – Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, Фотоволтаична централа https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-sproveduvane-na-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-na-lupd-za-izgradba-na-e2-komunalna-suprastruktura-fotovoltaichna-tsentrala/ https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-sproveduvane-na-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-na-lupd-za-izgradba-na-e2-komunalna-suprastruktura-fotovoltaichna-tsentrala/#respond Thu, 17 Jun 2021 11:19:44 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7142 Врз основа на член 35, став 3 од законот за просторно и урбанистичко плниерање ( сл. Весник на РМ  бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016)  Градоначалникот на општина Пехчево го дава, објавува следното:           С О О П Ш Т Е Н И Е      Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на […]

The post СООПШТЕНИЕ – Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, Фотоволтаична централа appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 35, став 3 од законот за просторно и урбанистичко плниерање ( сл. Весник на РМ  бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016)  Градоначалникот на општина Пехчево го дава, објавува следното:

          С О О П Ш Т Е Н И Е

     Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на опшина Пехчево донесе решение за спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА  по Предлог на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, Фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП. 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, КО Негрево – Општина Пехчево со тех.бр.05/20

Границите на планскиот опфат со површина од 1,687 ха се движат:

На север границата на планскиот опфат се движи по КП бр.2322, 2323 и 2326 КО Негрево.

На  исток границата на планскиот опфат се движи по КП бр.2326 и 2323 КО Негрево

На југ границата на планскиот опфат се движи по КП бр. 2323 КО Негрево

На запад границата на планскиот опфат се движи по КП бр.2324 и 2322 КО Негрево

Предлогот     на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, Фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП. 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, КО Негрево – Општина Пехчево со тех.бр.05/20 ќе биде изложен во салата за состаноци и огласната табла на општина Пехчево од 21.06. 2021 година до 28.06.2021година секој работен ден од од 08,00 до 15,00 часот.

Во наведенио период и време заинтересираните правни и физички лица ќе можат да пополнат анкетни листови.

Јавната презентација ќе се одржи во слата за состаноци  во зградата на опшина Пехчево на ден 21.06.2021 година (понеделник) со почеток во 12,00часот.

Стручната служба при општина Пехчево ќе дава објаснувањесекој работен ден од 08,00 до 15,00 часот..

Целото СООПШТЕНИЕ може да се превземе тука пдф

План – Плански опфат пдф

The post СООПШТЕНИЕ – Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог на ЛУПД за изградба на Е2- комунална супраструктура, Фотоволтаична централа appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-sproveduvane-na-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-na-lupd-za-izgradba-na-e2-komunalna-suprastruktura-fotovoltaichna-tsentrala/feed/ 0
ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-formirane-initsijativen-odbor-za-konstituirane-lokalno-sobranie-za-mladi-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-formirane-initsijativen-odbor-za-konstituirane-lokalno-sobranie-za-mladi-na-opshtina-pehchevo/#respond Thu, 10 Jun 2021 07:12:56 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7136 Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 12-а од Статутот на Општина Пехчево („Службен гласник на Општина Пехчево’ бр.06/2016 – Пречистен текст и бр.05/2019) Општина Пехчево распишува   ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на […]

The post ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/20), член 12-а од Статутот на Општина Пехчево („Службен гласник на Општина Пехчево’ бр.06/2016 – Пречистен текст и бр.05/2019) Општина Пехчево распишува

 

ЈАВЕН ПОВИК

за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево

 

Општина Пехчево распишува Јавен повик за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево.

Иницијативниот одбор е неформална група која има цел да го формира Иницијативниот одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево.

Иницијативниот одбор е составен од 5 члена.

Мандатот на членовите на Иницијативниот одбор трае до одржување на конститутивното Локално собрание на млади.

Општина Пехчево ја спроведува постапката за избор на членови на Иницијативниот одбор за конституирање на Локално собрание за млади на Општина Пехчево.

Целиот јавен повик може да го превземете тука пдф

The post ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање Локално собрание за млади на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-formirane-initsijativen-odbor-za-konstituirane-lokalno-sobranie-za-mladi-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Оглас за продажба на 13 градежни парцели на Туристичката населба – Равна река https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-prodazhba-na-13-gradezhni-partseli-na-turistichkata-naselba-ravna-reka/ https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-prodazhba-na-13-gradezhni-partseli-na-turistichkata-naselba-ravna-reka/#respond Mon, 07 Jun 2021 07:39:07 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7139 ОБЈАВАбр.2/2021 ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО   за изградба на објекти со намена A4 – (времено сместување  – Викенд куќи) , во туристичката населба „Равна Река“,  во Пехчево,  Општина Пехчево   ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   Предмет на електронското […]

The post Оглас за продажба на 13 градежни парцели на Туристичката населба – Равна река appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ОБЈАВАбр.2/2021

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

 

за изградба на објекти со намена A4 – (времено сместување  – Викенд куќи) , во туристичката населба „Равна Река“,  во Пехчево,  Општина Пехчево

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со: Урбанистичкиот план вон населено место за Туристички локалитет „Равна Река“,Општина Пехчево донесен со одлука бр.07-1426 од 06.09.2013 година, согласно табеларен преглед , во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастерските парцели опфатени со градежните парцели, намените, максимална висина на катност,вкупна површина на градежната парцела,процентот на изграденост,коефициентот на искористеност,максимална површина за градење,бруто развиена површина и банкарска гаранција за сериозност на понудата во изност од 100% до 500% од вкупната цена на градежното земјиште.

Целиот ОГЛАС може да го превземете тука пдф

The post Оглас за продажба на 13 градежни парцели на Туристичката населба – Равна река appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-prodazhba-na-13-gradezhni-partseli-na-turistichkata-naselba-ravna-reka/feed/ 0
Повик за поднесување на понуди за изградба на локални улици во с.Црник https://pehcevo.gov.mk/povik-za-podnesuvane-na-ponudi-za-izgradba-na-lokalni-ulitsi-vo-s-tsrnik/ https://pehcevo.gov.mk/povik-za-podnesuvane-na-ponudi-za-izgradba-na-lokalni-ulitsi-vo-s-tsrnik/#respond Tue, 25 May 2021 10:59:13 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7130 Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2 MSIP2-SIG-NCB-022-21 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година. […]

The post Повик за поднесување на понуди за изградба на локални улици во с.Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2-SIG-NCB-022-21

 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
 2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој грант да ги искористи за плаќања по договор за: изградба на локални улици во с.Црник, Општина Пехчево.
 3. Општина Пехчево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, изградба на локални улици во с.Црник, Општина Пехчево.
 4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30

Адреса: ул.Равен бр.8

Град: Пехчево

Поштенски број: 2326

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 033/441-321

Е маил: opstina_pehcevo@t.mk

 1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на РепубликаСеверна Македонија

Број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 754014001063019

Приходно конто: 724125 програма 00

 1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Пехчево со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 25.06.2021 година Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 25.06.2021 година

 1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 70.000,00 МКД.
 2. ОпштинаПехчево

Адреса: ул.Равен бр.8

Град: Пехчево

Поштенски број: 2326

Држава: Република Северна  Македонија

Телефон: 033/441-321

Е маил: opstina_pehcevo@t.mk

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post Повик за поднесување на понуди за изградба на локални улици во с.Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/povik-za-podnesuvane-na-ponudi-za-izgradba-na-lokalni-ulitsi-vo-s-tsrnik/feed/ 0
Дневен ред на триесет и шеста седница на Советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-shesta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-shesta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Thu, 20 May 2021 08:20:06 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7124 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 36-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 25.05.2021 година (вторник). 36-та седница на советот на општина Пехчево […]

The post Дневен ред на триесет и шеста седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 36-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 25.05.2021 година (вторник). 36-та седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево со почеток во 11:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од 35-та седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог oдлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година;
 3. Предлог одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2021 година;
 4. Предлог oдлука за усвојување на измени и дополнувања на Статутот на општина Пехчево;
 5. Предлог oдлука за усвојување на завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2020 година;
 6. Предлог oдлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУ ДК ,,Јане Сандански,, – Пехчево за 2021 година;
 7. Предлог oдлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на општина Пехчево за 2021 година;
 8. Предлог oдлука за усвојување на годишен извештај за работењето на центарот за развој на источен плански регион за 2020 година;
 9. Предлог oдлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на програмата за развој на источен плански регион за 2020 година;
 10. Предлог oдлука за усвојување на Измени и дополнувања на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2021 година;
 11. Предлог oдлука за прифаќање на донација (стара железна ограда) од OJУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево;
 12. Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2021 година;
 13. Предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Пехчево за 2021 година;
 14. Предлог програма за работа на општински комунален инспектор на општина Пехчево за 2021 година;
 15. Предлог програма за третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за 2021 година;
 16. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Пехчево за 2021 година;
 17. Предлог програма за управување со отпад на општина Пехчево за 2021 година;
 18. Предлог oдлука за усвојување на годишна програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Пехчево и работа на туристичко информативнот центар – Пехчево,
 19. Предлог oдлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, – Пехчево;
 20. Предлог oдлука за усвојување на Правилникот за начинот и вршење на видео-надзор на територијата на oпштина Пехчево;
 21. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Пехчево за 2021 година;
 22. Предлог одлука за давање на користење Лаптопи Tesla Notebook на ОOУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;
 23. Барања од граѓани;
 24. Советнички прашања;
 25. Тековни активности;

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Николчо Јовчев с.р

 

The post Дневен ред на триесет и шеста седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-shesta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Општина Пехчево ќе постави видео надзор на локалитетот Барски-еко систем „Езерце“ https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-postavi-video-nadzor-na-lokalitetot-barski-eko-sistem-ezertse/ https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-postavi-video-nadzor-na-lokalitetot-barski-eko-sistem-ezertse/#respond Wed, 12 May 2021 06:51:20 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7113 Почитувани граѓани, Ве известуваме дека на локацијата Барски еко – систем „Езерце“ , Општина Пехчево ќе постави видео надзор, со цел да се спречи понатамошно уништување на околниот простор и урбаната опрема во локалитетот. Согласно член 90 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на личните податоци ( Сл. весник на РСМ бр. 42/20), […]

The post Општина Пехчево ќе постави видео надзор на локалитетот Барски-еко систем „Езерце“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека на локацијата Барски еко – систем „Езерце“ , Општина Пехчево ќе постави видео надзор, со цел да се спречи понатамошно уништување на околниот простор и урбаната опрема во локалитетот.

Согласно член 90 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на личните податоци ( Сл. весник на РСМ бр. 42/20), видео назорот на посочената локација на територијата на Општина Пехчево се поставува заради заштита на сопственоста ( заштита на имотот и добрата во општа употреба), односно заради 24 часовна заштита од кражби, вандализам, уништување или друга форма на загрозување на имотот и добрата, заштита од фрлање на ѓубре и заштита на животната средина околу предметната локација. Сево ова истовремено ќе влијае и за подобрување на безбедноста и здравјето на жителите на Општина Пехчево и посетителите од други места.

Притоа земена е во предвид и надлежноста на Градоначалникот да обезбеди правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со член 50 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Сл. весник на РМ бр.5/02)

Со видео надзорот ќе се заштити оградата на локацијата, детското игралиште ( нишалки, клацкалки, куќички за игра, вртелешка), дрвените летниковци со дрвените маси, дрвените клупи, корпите за отпадоци, влезната платформа поплочена со природен камен, дрвената платформа за набљудување, едукативните табли, канделабрите со штедливи сијалици, но и целата површина која е хортикултурно уредена со растенија и дрвца, а и животната средина околу горенаведената локација.

Преку системот за вршење на видео надзор на посочената локација ќе се снимаат само оние субјекти на лични податоци ( малолетни и полнолетни ) лица, кои повремено и случајно влегуваат во фокусот на камерите.

Со почит,

    Општина Пехчево

      Градоначалник

Драган Тренчовски с.р.

The post Општина Пехчево ќе постави видео надзор на локалитетот Барски-еко систем „Езерце“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-postavi-video-nadzor-na-lokalitetot-barski-eko-sistem-ezertse/feed/ 0
Општина Пехчево ќе гради улици во с.Црник преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-gradi-ulitsi-vo-s-tsrnik-preku-proektot-za-podobruvane-na-opshtinskite-uslugi-msip/ https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-gradi-ulitsi-vo-s-tsrnik-preku-proektot-za-podobruvane-na-opshtinskite-uslugi-msip/#respond Mon, 03 May 2021 07:36:02 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7117 Преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП, којшто го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка, на девет општини, меѓу кои и Општина Пехчево и се доделени финасиски средства за капитални проекти. Како резултат на претходно успешно спроведени подпроекти преку Проектот за подобрување на општинските услуги, Пехчево има добиено 1,6 милиони […]

The post Општина Пехчево ќе гради улици во с.Црник преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП, којшто го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка, на девет општини, меѓу кои и Општина Пехчево и се доделени финасиски средства за капитални проекти.
Како резултат на претходно успешно спроведени подпроекти преку Проектот за подобрување на општинските услуги, Пехчево има добиено 1,6 милиони денари за изградба на локални улици во с. Црник.
Градоначалникот Драган Тренчовски истакува дека со ова локалната самоуправа ја потврдува грижата за добрите инфраструктурни услови во градот и селата.
– Реализирањето на проектот за изградба на улици во с.Црник ќе биде од огромно значење за самите жители кои одамна имаат потреба од подобра патна инфраструктура. Со овој проект ќе бидат уредени и реконструирани повеќе селските улици од централниот дел и периферијата на с.Црник кои навистина беа во исклучително лоша состојба и го отежнуваа сообраќајот и движењето на жителите. Со ова ја потврдуваме грижата за добрите инфраструктурни услови во градот и селата која континуирано ја покажува локалната самоуправа во општина Пехчево – вели градоначалникот Тренчовски.
Инаку, на девет општини од земјава и се доделени 206,6 милиони денари или 3,4 милиони евра преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП, која што го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка.

The post Општина Пехчево ќе гради улици во с.Црник преку Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/opshtina-pehchevo-ke-gradi-ulitsi-vo-s-tsrnik-preku-proektot-za-podobruvane-na-opshtinskite-uslugi-msip/feed/ 0