Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Mon, 23 Nov 2020 13:28:20 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/#respond Tue, 24 Nov 2020 07:05:14 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6969 Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) , член 12 став 3 од Законот за библиотеки (Службен весник на Република Македонија бр.66/04,89/08,116/10,51/2011,88/15,152/15 и 39/16) и член 22  и член 23 од Законот за работните односи-Пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.167/2015) а […]

The post ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) , член 12 став 3 од Законот за библиотеки (Службен весник на Република Македонија бр.66/04,89/08,116/10,51/2011,88/15,152/15 и 39/16) и член 22  и член 23 од Законот за работните односи-Пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.167/2015) а согласно член 17 и 18 од Статутот на Општинска Установа Матична  Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со број 01-36/2 од 10.05.2018 година и Одлуката за распишување на Јавен конкурс за избор на на Директор на Општинска Установа Матична  Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со број 08-1265/1 од 30.07.2020 година, Градоначалникот на Општина Пехчево  распишува

 

ЈАВЕН КОНКУРС

За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево  

 

Директорот се избира со мандат од четири(4) години.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат општите услови утврдени со Закон како и посебните услови предвидени во Стаутот  на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со архивски број 01-36/2 од 10.05.2018 година и тоа:

Општи услови

-Да е државјанин на Република Северна Македонија;

-Во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција или забрана за вршење на професија, дејност или должност;

-Да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен високо образование;

– Да има општа здравствена способност за работното место

-Да има минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти од областа на културата врз основа на склучени договори на дело;

Посебни услови

-Предлог програма за работа и развој на библиотеката за период од 4 (четири)години;

-Да има еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години:

-ТЕОФЕЛ ИБТ-најмалку 74 бода;

-ИЕЛТС(IELTS)-најмалку 6 бода;

-ИЛЕЦ(ILEC)(Cambridge Englisha:Legal)-најмалку Б2(В2) ниво;

-ФЦЕ(FCE)(Cambridge English:First)-положен;

-БУЛАТС(BULATS)-најмалку 60 бода;

-Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на Законот за именување и дополнување на Законот за култура(Службен весник на Република Северна Македонија бр.11/18), е должен да го исполни условот за познавање странски јазик најдоцна во рок од една (1)година од денот на неговото именување.

Директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во став 1 на овој член му престанува мандатот.

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/feed/ 0
ЈАВЕН ОГЛАС : За избор на директор на Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/javen-oglas-za-izbor-na-direktor-na-dom-na-kulturata-jane-sandanski-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/javen-oglas-za-izbor-na-direktor-na-dom-na-kulturata-jane-sandanski-pehchevo/#respond Tue, 24 Nov 2020 07:00:21 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6972 Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 50 став 1 од Статутот на Општина Пехчево (“Службен Гласник на Општина Пехчево ” бр.05/09) и член 29 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, […]

The post ЈАВЕН ОГЛАС : За избор на директор на Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), член 50 став 1 од Статутот на Општина Пехчево (“Службен Гласник на Општина Пехчево ” бр.05/09) и член 29 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), а во врска со член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Градоначалникот на Општина Пехчево, распишува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

за избор на директор на Дом на културата

„Јане Сандански“ – Пехчево

 

Се распишува јавен оглас за избор на директор на Дом на култура „Јане Сандански“ – Пехчево.

За директор на установата може да биде избрано лице кои ги исполнува следните услови:

 • е државјанин на Република Македонија;
 • во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на високо образование од областа на образованието науката и културата;
 • има минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти во областа на културата врз основа на склучени договори за дело;
 • да има општа здравствена способност за работното место;
 • да има еден од следниве меѓународно признат сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години и тоа:

– ТОЕФЕЛ ИБТ – најмалку 74 бода,

– ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 6 бода,

– ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку Б2 (B2) ниво,

– ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен

– БУЛАТС (BULATS) – најмалку 60 бода или

– АПТИС (АPTIS) – најмалку ниво Б2 (B2)

Кон пријавата кандитатите е потребно да ги достават следните документи:

 • доказ за државјанство;
 • доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност (не постар од 6 месеци);
 • доказ за завршено високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на областа на образованието науката и културата;
 • доказ за минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти во областа на културата врз основа на склучени договори за дело;
 • лекарско уверение за општа здравствена способност како општ услов за засновање на работен однос, потпишано од доктор на медицина специјалист по медицина на труд, издадено од здравствена организација од примарната здравствена заштита која врши дејност медицина на труд;
 • доказ дека поседува еден од предходно наведените меѓународно признат сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години.

Покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, кандидатите  потребно е да достават и кратка биографија и предлог на Програма за работа и развој на Дом на култура  „Јане Сандански“ Пехчево.

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post ЈАВЕН ОГЛАС : За избор на директор на Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-oglas-za-izbor-na-direktor-na-dom-na-kulturata-jane-sandanski-pehchevo/feed/ 0
Оглас за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-po-pat-na-elektronsko-javno-naddavane-vo-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-po-pat-na-elektronsko-javno-naddavane-vo-opshtina-pehchevo/#respond Tue, 17 Nov 2020 13:19:27 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6965 ОБЈАВА број 02/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Пехчево за изградба на комунална супраструктура Е2-фотоволтавична централа   ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ   1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, согласно Локална урбанистичка документација […]

The post Оглас за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ОБЈАВА број 02/2020

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Пехчево

за изградба на комунална супраструктура Е2-фотоволтавична централа

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 1. 1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, согласно Локална урбанистичка документација за изградба на комунална супраструктура Е2-фотоволтавична централа со тех.број 62/12 од април 2012 година , одобрена од страна на градоначалникот на Општина Пехчево со Решение бр.08-1141/8 од 30.07.2013година , согласно Табеларен  преглед бр.1  ,  во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, намена на градба, максимална висина и катност, вкупна површина на градежната парцела, процент на изграденост, коефициент на искористеност, максимална дозволена површина за градење, бруто развиена површина и банкарска гаранција за сериозност на понудата во износ од 100% до 500% од вкупната почетна цена на градежното земјиште.

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post Оглас за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija-po-pat-na-elektronsko-javno-naddavane-vo-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Дневен ред на триесет и трета седница на Советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-treta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-treta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Wed, 11 Nov 2020 08:10:28 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6963 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 33-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 13.11.2020 година (петок). 33-тата седница на советот на општина Пехчево […]

The post Дневен ред на триесет и трета седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 33-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 13.11.2020 година (петок). 33-тата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на Здружение на пензионери Пехчево (голема сала) со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од 32-та седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог oдлука за усвојување на Годишен план за вработување во општина Пехчево за 2021 година;
 3. Предлог oдлука за усвојување на одлуката за изменување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 4. Предлог oдлука за давање на користење на движни ствари – информатичка опрема (компјутери) на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;
 5. Предлог oдлука за давање согласност за реализирање на настава со физичко присуство за учениците од четврто до деветто одделение во две смени во ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;
 6. Предлог oдлука за давање согласност за реализирање на настава со физичко присуство за учениците од четврто и петто одделение во ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;
 7. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.165 KO Пехчево – Нада Сасанска;
 8. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.908 КО Пехчево – Илија Галазов;
 9. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.161 КО Пехчево – Сашко Мазаров;
 10. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.586/1 КО Пехчево – Љупчо Кажлевски;
 11. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.317 КО Пехчево – Бојчовски Димитар;
 12. Предлог oдлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад;
 13. Предлог oдлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2020 година до 09.2020 година;
 14. Предлог oдлука за усвојување на втор ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година;
 15. Предлог oдлука за предавање на инвестиција – трпезарија на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево;
 16. Барања од граѓани;
 17. Советнички прашања;
 18. Тековни активности;

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Николчо Јовчев с.р

The post Дневен ред на триесет и трета седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-treta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
ОДЛУКА За избор на кандидат по оглас за вработување на возач на градоначалникот и општинската администрација https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-kandidat-po-oglas-za-vrabotuvane-na-vozach-na-gradonachalnikot-i-opshtinskata-administratsija/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-kandidat-po-oglas-za-vrabotuvane-na-vozach-na-gradonachalnikot-i-opshtinskata-administratsija/#respond Wed, 28 Oct 2020 09:39:05 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6956 Врз основа на член 25 став 1 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19) и член 50 став 7 од […]

The post ОДЛУКА За избор на кандидат по оглас за вработување на возач на градоначалникот и општинската администрација appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 25 став 1 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19) и член 50 став 7 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр. 06/16 и 05/19) Градоначалникот на општина Пехчево донесе

ОДЛУКА
За избор на кандидат по оглас за вработување
на возач на градоначалникот и општинската администрација

 

1. Градоначалникот на општина Пехчево по распишаниот оглас и звршената постапка за вработување на возач – 1 извршител донесе одлука да биде вработен следниот кандидат:
– За работно место УПР0402А02001 возач на градоначалникот и општинската администрација во одделение за правни општи работи и јавни дејности, се избира кандидатот, Борис Караѓозов со место на живеење Пехчево.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

На ден 16.10.2020 година во дневните весници Слободен печат, Коха и на интернет страницата на општина Пехчево е објавен јавен оглас за вработување на возач – 1 извршител во општина Пехчево.
По објавениот оглас Градоначалникот донесе решение за формирање на комисијата за номинација на кандидати за возач на градоначалникот и општинската администрација. Комисијата за номинација на кандидати за возач на градоначалникот и општинската администрација донесе Предлог за вработување на возач 1 извршител.
На ден 27.10.2020 година Градоначалникот донесе одлука за избор на возач 1 извршител.
По спроведувањето на сите фази од постапката Градоначалникот на општина Пехчево одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Упатство за правно средство:Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до агенцијата во рок од 8 дена од денот на објавувањето на оваа одлука на WEB страната на општината.

ОДЛУКА – За избор на кандидат по оглас за вработување

The post ОДЛУКА За избор на кандидат по оглас за вработување на возач на градоначалникот и општинската администрација appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-kandidat-po-oglas-za-vrabotuvane-na-vozach-na-gradonachalnikot-i-opshtinskata-administratsija/feed/ 0
Возбуда, радост – прв пат во школските клупи – Првачиња среќно! https://pehcevo.gov.mk/vozbuda-radost-prv-pat-vo-shkolskite-klupi-prvachina-srekno/ Thu, 01 Oct 2020 08:02:10 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6909 Во услови на пандемија предизвикана од појавата и ширењето на вирусот Ковид-19, а согласно Планот и протоколите за организација, што ги подготвија институциите и Министерството за образование и наука, официјално започнува новата учебна година во ООУ.„Ванчо Китанов“ во општина Пехчево, каде наставата ќе се реализира и со физичко присуство и од далечина. Џагор, радост, но […]

The post Возбуда, радост – прв пат во школските клупи – Првачиња среќно! appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Прв училишен денВо услови на пандемија предизвикана од појавата и ширењето на вирусот Ковид-19, а согласно Планот и протоколите за организација, што ги подготвија институциите и Министерството за образование и наука, официјално започнува новата учебна година во ООУ.„Ванчо Китанов“ во општина Пехчево, каде наставата ќе се реализира и со физичко присуство и од далечина.

Прв училишен ден2

Џагор, радост, но и понекоја солза – првачињата денес прв пат седнаа во училишните клупи. Детските насмевки и лицата на гордите родители кои неможат да поверуваат дека нивното малечко тргнува на училиште ги исполнија училиштата во општина Пехчево.

Првачињата и учениците беа пречекани од наставниците и директорката во дворот на училиштето Ванчо Китанов, а освен директорката и наставниците, топло добредојде им посака и градоначалникот на општина Пехчево, Драган Тренчовски.

Прв училишен ден1

-Добредојдовте првачиња и сите други ученици. Ова е првиот училиштен ден за оваа година, која искрено се надевам ќе биде исполнета со успеси и среќни моменти за секого од вас. Оттука почнуваат најубавите спомени, од училишните клупи, првите успешни резултати ќе ги донесете од своето училиште и ќе ги израдувате вашите родители. Овој ден е посебен и за секој родител. Особено се радувам што училиштата во Пехчево изобилуваат со прекрасни услови, прекрасен професионален образован кадар, а поддршката секако е проследена од тимови на Општина Пехчево, кој неуморно и организациски работи, истакна Тренчовски.

Тој додаде дека и покрај предизвиците и проблемите со пандемијата верува дека во Пехчево ќе има успешна учебна година.

-Оваа година ќе биде многу поразлична од другите, бидејќи, пандемијата предзвика промени, а образовниот процес за многу кратко време мораше да претрпи целосна трансформација. Верувам дека и покрај предизвиците и проблемите со кои се соочуваме со пандемијата, ќе имаме успешна учебна година, дека ќе научите нови вештини и дека квалитетот на образовниот процес ќе биде на високо ниво, додаде Тренчовски.

Прв училишен ден3

Инаку, градоначалникот на 33 првачиња кои го започнаа своето образование во општина Пехчево им врачи комплет училишен прибор, обезбедени од локалната самоуправа.

Во општина Пехчево новата учебна година ја започнаа 298 ученици.

The post Возбуда, радост – прв пат во школските клупи – Првачиња среќно! appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Стартува доградбата на ПООУ.„Ванчо Китанов“ во с.Црник https://pehcevo.gov.mk/startuva-dogradbata-na-poou-vancho-kitanov-vo-s-tsrnik/ Wed, 23 Sep 2020 12:55:57 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6892 Денес, со официјално воведување во работа на изведувачот “ Градежник ИНГ ” – Берово, во село Црник започна реализацијата на проектот Доградба на ПООУ (подрачното општинско основно училиште) Ванчо Китанов. Со реализацијата на овој проект, во училиштето во с.Црник се прошируваат капацитетите за уште 50-тина дечиња во четири нови училници, a ќе се гради и […]

The post Стартува доградбата на ПООУ.„Ванчо Китанов“ во с.Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Школа Црник доградба1

Денес, со официјално воведување во работа на изведувачот “ Градежник ИНГ ” – Берово, во село Црник започна реализацијата на проектот Доградба на ПООУ (подрачното општинско основно училиште) Ванчо Китанов. Со реализацијата на овој проект, во училиштето во с.Црник се прошируваат капацитетите за уште 50-тина дечиња во четири нови училници, a ќе се гради и канцеларија за наставниците.

Школа Црник доградба

Со оваа доградба општината заедно со ООУ„Ванчо Китанов“ посветуваат големо внимание за решавање на долгогодишниот проблем од недостиг на капацитети за дечињата во училишна возраст.

Инвестицијата за проектот „Доградба на ПООУ „Ванчо Китанов“ во с,Црник е од буџетот на училиштето со поддршка од локалната самоуправа и е во вредност од околу 6.900.000 денари. Градежните работи треба да отпочнат во текот на наредната недела, додека рокот за изведба е 4 месеци.

Школа Црник тоалети

Инаку, во училиштето во с.Црник во тек е реконструкцијата на тоалетите и училниците, што значи дека до стартот на учебната година ова училиште ќе добие нов и модерен внатрешен изглед.

The post Стартува доградбата на ПООУ.„Ванчо Китанов“ во с.Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Едукација, дружба, забава на Вело настанот во Пехчево https://pehcevo.gov.mk/edukatsija-druzhba-zabava-na-velo-nastanot-vo-pehchevo/ Wed, 23 Sep 2020 07:20:46 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6885 Велосипедска тура Пехчево – с.Негрево-Пехчево, Вело – трки, боење со креди, меморија и други друштвени игри, денес беа на агендата на денешниот „ВЕЛО – РОДЕО“ настан, кој се одржа во Едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево – општина Пехчево, во организација на здружението „Еко – логик“, а со поддршка од Општина Пехчево. […]

The post Едукација, дружба, забава на Вело настанот во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Вело Родео2

Велосипедска тура Пехчево – с.Негрево-Пехчево, Вело – трки, боење со креди, меморија и други друштвени игри, денес беа на агендата на денешниот „ВЕЛО – РОДЕО“ настан, кој се одржа во Едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево – општина Пехчево, во организација на здружението „Еко – логик“, а со поддршка од Општина Пехчево.

Вело Родео4

Младите, учениците од 4то до 9то одделение од основнoто училиште Ванчо Китанов, можеа да уживаат во активностите на отворено, кои беа спроведени по протоколот за организација на јавни настани.

Живко Каликов од општина Пехчево истакнува дека младите во најголем број дојдоа со својот велосипед, при што имаа можност да возат на отворено од Пехчево до с.Негрево и назад во должина од нешто повеќе од 4км, да го поминат полигонот за возење, на којшто беа поставени различни препреки и симулации на mountain biking (планински велосипедизам), но и да се забавуваат преку едукативни игри. Исто така, тие учеа за сигнализацијата во велосипедскиот сообраќај, како да се однесуваат кога менуваат насока, да даваат предност, со цел да има поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот, рече Каликов.

Вело Родео

На денешниот Вело – настан присуствуваше и градоначалникот на Општина Пехчево, Драган Тренчовски.
Низ разговор со присутните, тој посочи дека на овој начин младите ги враќаме во населбите, го развиваме нивниот спортски дух, а патем, за момент ги забораваат мобилните и е-уредите и се физички активни.

Вело Родео1

Локалната самоуправа според Тренчовски, ќе продолжи да поддржува настани кои имаат за цел да го заживеат маалскиот соживот во Пехчево.

Вело Родео

The post Едукација, дружба, забава на Вело настанот во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Младите љубители на велосипедизмот ќе имаат шанса да бидат дел од еко настанот „Вело – родео“ https://pehcevo.gov.mk/mladite-lubiteli-na-velosipedizmot-ke-imaat-shansa-da-bidat-del-od-eko-nastanot-velo-rodeo/ Fri, 18 Sep 2020 09:15:24 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6879 Општина Пехчево и здружението „Еко Логик“, по повод одбележувањето на Европската недела на мобилност, а во рамките на спроведувањето на проектот „Вело училиште“, на ден 22.09.2020 (вторник) со времетраење од 3 часа односно во периодот од 13:00-16:00 ч во Едукативниот центар за зачувување на природата во с.Негрево – Општина Пехчево, ќе се одржи настанот Вело […]

The post Младите љубители на велосипедизмот ќе имаат шанса да бидат дел од еко настанот „Вело – родео“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Вело настан

Општина Пехчево и здружението „Еко Логик“, по повод одбележувањето на Европската недела на мобилност, а во рамките на спроведувањето на проектот „Вело училиште“, на ден 22.09.2020 (вторник) со времетраење од 3 часа односно во периодот од 13:00-16:00 ч во Едукативниот центар за зачувување на природата во с.Негрево – Општина Пехчево, ќе се одржи настанот Вело родео.  Целта на настанот е зголемување и унапредување на знаењето на учениците, нивните родители, наставниците и секако пошироката јавност во развивање на вештините и способностите за безбедно возење велосипед, а и активно и едукативно да се забавуваат преку едукативни игри.

Живко Каликов – одговорен за односи со јавноста во општина Пехчево ги повикува сите млади и активни сограѓани да дојдат во Едукативниот центар за зачувување на природата во село Негрево и да ги увидат придобивките од користење на велосипред како превозно средство.

– Сите млади и активни сограѓани, кои се љубители во велосипедизмот можат да дојдат со својот велосипед и низ дружба и забава да ги увидат придобивките од користење на ова превозно средство. Настанот Вело родео овозможува учениците преку игра, забава и едукација да ја пренесат пораката за придобивките од возење велосипед како баланс, безбедност, сигнализација, контрола, тргнување, забрзување и запирање, а и активно да се забавуваат преку едукативни игри. Организацијата на вакви настани придонесува до поголема физичка активност кај младите, поточно за момент да ги остават телефоните и другите електрични уреди и да бидат активни, рече Живко Каликов.

Имено, Вело родео е настан од отворен карактер на кој учество може да земат сите заинтересирани ученици од училиштето „Ванчо Китанов“ од 4-то до 9-то одделение кои имаат желба да возат велосипед како и активно и едукативно да се забавуваат преку подготвените едукативни игри како: Не лути се човече (во реална големина), сложувалки, Вело меморија, Еко квиз и голем број на други активности.

Инаку, заинтересираните ученици во рамките на овој проект ќе имаа можност во текот на неделата со свои творби и дела да учествуваат на отворениот и јавен литературен и ликовен конкурс на теми поврзани со климатските промени и размислувањата на најмладите за создавање на вело градови, вело маала.

The post Младите љубители на велосипедизмот ќе имаат шанса да бидат дел од еко настанот „Вело – родео“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Јавен оглас – до ,,крајни корисници,, за користење на услугите од проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” и “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” https://pehcevo.gov.mk/javen-oglas-do-krajni-korisnitsi-za-koristene-na-uslugite-od-proektot-za-inkluzivna-opshtina-pehchevo-2020-2021-i-za-inkluzivna-opshtina-pehchevo-2020-2021-sdts/ Tue, 15 Sep 2020 13:36:40 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6876 Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Програмата за развој на Обединетите нации и општина Пехчево во насока на спроведување на активности од страна на Општина Пехчево во рамки на проектот “Креирање можности за работа за сите – IV” и спроведувањето на Оперативниот план за активни програми и […]

The post Јавен оглас – до ,,крајни корисници,, за користење на услугите од проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” и “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” appeared first on Општина Пехчево.

]]>
grb

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Програмата за развој на Обединетите нации и општина Пехчево во насока на спроведување на активности од страна на Општина Пехчево во рамки на проектот Креирање можности за работа за сите – IV и спроведувањето на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година и Програмата Општинско – корисна работа, општина Пехчево на ден 15.09.2020 година објавува:

 

Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С

до

,,крајни корисници,, за користење на услугите од проектот

“За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021и

 “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ

во рамки на  

Програмата Општинско – корисна работа

 1. Се повикуваат сите заинтересирани граѓани од општина Пехчево од следните категории – крајни корисници:
 • лица со намален функционален капацитет во остварување на секојдневните потреби
 • стари, осамени и изнемоштени лица,
 • хронично болни лица и,
 • др. лица во социјален ризик.

кои се заинтересирани да се вклучат во Програмата Општинско-корисна работа,

–   проект “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021за крајни корисници од населените места Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена, односно

 • за проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ за крајни корисници од с.Црник,

како ,,крајни корисници,, односно да бидат корисници на услуга – помош во домот за лица со намален функционален капацитет во остварувањето на секојдневните потреби преку организирана посета од страна на обучени лица – Асистенти за помош во домот да поднесат ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО.

 1. Работните активности кои се предвидени со проектите “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” за крајни корисници од населените места Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена, односно проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” за крајни корисници од с.Црник, предвидуваат социјална заштита и вклученост на старите/изнемоштени и др. категории на лица-крајни корисници и поддршка на нивните секојдневни активности во насока на подобрување на нивната здравствена и хигиенска состојба.

Истите предвидуваат но не ограничуваат:

 • набавка на храна и др. потреби за домаќинството;
 • набавка на лекови на дневна основа и консултации со матичен доктор;
 • плаќање на сметки;
 • ситни поправки и работи во домот на корисникот
 1. Крајните корисници (или во нивно име друго лице), Пријави за учество во проект “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” за крајни корисници од населените места Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена, односно за проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” за крајни корисници од с.Црник, можат да поднесат во Општина Пехчево, Канцеларија за Локален економски развој (кај лицето Љупчо Каракашовски, Општински координатор за Програмата Општинско-корисна работа) најдоцна до 30.09.2020 година.
 1. Изборот на пријавените кандидати – крајни корисници ќе биде извршен во консултации со матичните доктори и претставници од МТСП, Меѓуопштински центар за социјални работи, Канцеларија за материјални давања Пехчево.
 1. Проектот проект “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” за крајни корисници од населените места Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена, односно за проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” за крајни корисници од с.Црник, ќе се имплементира  во општина Пехчево со времетраење од 6 месеци.

Детални информации за Јавниот оглас можат да се добијат во општина Пехчево кај лицето Љупчо Каракашовски, Општински координатор за Програмата Општинско-корисна работа на Тел: 033 441 321 лок. 14 и на следната интернет адреса: www.pehcevo.gov.mk, односно во МЦСР Берово, Канцеларија за материјални давања Пехчево кај лицето Даниела Станоевска.

За повеќе информациии околу Програмата Општинско-корисна работа може да се обратите во Општина Пехчево, Центарот за вработување и/или Меѓуопштинскиот центар за социјална работа или на следните веб страни:

www.pehcevo.gov.mk

www.mtsp.gov.mk

www.samovrabotuvanje.mk

www.avrm.gov.mk

 

Општинска Комисија за спроведување

на Програмата Општинско-корисна работа во

општина Пехчево

The post Јавен оглас – до ,,крајни корисници,, за користење на услугите од проектот “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021” и “За инклузивна општина Пехчево 2020 – 2021 СДЦ” appeared first on Општина Пехчево.

]]>