Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Thu, 25 Feb 2021 08:16:58 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 ЈАВЕН КОНКУРС за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-angazhirane-na-reonski-popishuvachi-i-reonski-instruktori/ https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-angazhirane-na-reonski-popishuvachi-i-reonski-instruktori/#respond Thu, 25 Feb 2021 08:10:03 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7050 Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика, објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и […]

The post ЈАВЕН КОНКУРС за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика, објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 01-21.04.2021 година во својство на:

 • Реонски попишувачи и
 • Реонски инструктори

Конкурсот може да го превземете тука пдф

Кандидатите, својата намера да учествуваат во Пописот ја изразуваат исклучиво преку пополнување и доставување на електронска пријава, која е достапна на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика.

Пријавата може да ја превземете тука пдф

во периодот од 23.02.-28.02.2021 година:

Заинтересираните кандидати кои ќе достават електронска пријава, потребните документи ги доставуваат исклучиво во хартиена форма по пошта до Државниот завод за статистика, ул. Даме Груев бр.4 во Скопје, п.фах 506, најдоцна 01.03.2021 година или на денот на закажаното тестирање во просториите каде што ќе се спроведе тестирањето.

The post ЈАВЕН КОНКУРС за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-angazhirane-na-reonski-popishuvachi-i-reonski-instruktori/feed/ 0
ОДЛУКА за избор на Директор на ЈКП “Комуналец” Пехчево https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-jkp-komunalets-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-jkp-komunalets-pehchevo/#respond Fri, 12 Feb 2021 07:00:00 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7045 Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со член 19–а и член 23 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96……39/16), Градоначалникот на Општина  Пехчево донесува:   ОДЛУКА за избор на Директор на ЈКП “Комуналец” […]

The post ОДЛУКА за избор на Директор на ЈКП “Комуналец” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на Република Македонија” бр.5/02), а во врска со член 19–а и член 23 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96……39/16), Градоначалникот на Општина  Пехчево донесува:

 

ОДЛУКА

за избор на Директор на ЈКПКомуналец” Пехчево

 

 1. За директор на Јавното Комунално Претпријатие “Комуналец” Пехчево се избира кандидатот Борис Поповски од Пехчево.

                                                                           Образложение

                       Од страна на Општина Пехчево е распишан оглас за избор на директор на Јавното Комунално Претпријатие “Комуналец” Пехчево.  Градоначалникот формираше комисија за избор на директор по огласот распишан од општина Пехчево за директор на Јавното Комунално Претпријатие “Комуналец” Пехчево. По распишаниот оглас до Градоначалникот на општина Пехчево е пристигната пријава од кандидатот Борис Поповски од Пехчево. После разгледувањето на доставената документација од страна на комисијата до градоначалникот беа доставени записник од разгледувањето на пристигнатите пријави и предлог кандидати кои ги исполнуваат условите по распишаниот оглас. Градоначалникот после извршеното интервју со кандидатите кое се одржа на 12.02.2021 година ја донесе оваа одлука.

Одлука за избор на Директор на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево пдф

The post ОДЛУКА за избор на Директор на ЈКП “Комуналец” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-jkp-komunalets-pehchevo/feed/ 0
Известување за прекин со испорака на електрична енергија https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-prekin-so-isporaka-na-elektrichna-energija-3/ https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-prekin-so-isporaka-na-elektrichna-energija-3/#respond Wed, 03 Feb 2021 08:09:58 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7035 Почитувани, Ве известуваме дака планирано е прекин на електрична енергија поради вршење на технички зафати во Нисконапонската Дистрибутивна мрежа од ТЦ 10/0,4кВ Стамбена зграда. Работењето ќе се одвива на ден 04.02.2021 година од 09:30 до 14:30 часот. Без напојување ќе останат следните места, улици и фирми: дел од Ул. Борис Кидриќ – централно градско подрачје, […]

The post Известување за прекин со испорака на електрична енергија appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани,

Ве известуваме дака планирано е прекин на електрична енергија поради вршење на технички зафати во Нисконапонската Дистрибутивна мрежа од ТЦ 10/0,4кВ Стамбена зграда.

Работењето ќе се одвива на ден 04.02.2021 година од 09:30 до 14:30 часот.

Без напојување ќе останат следните места, улици и фирми:

дел од Ул. Борис Кидриќ – централно градско подрачје, Центар за Социјални работи – Пехчево, Локална самоуправа, Министерство за Земјоделие, Агенција за вработување, Министерство за здравство – подрачни канцеларии во Пехчево.

Со почит,

Општина Пехчево

The post Известување за прекин со испорака на електрична енергија appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-prekin-so-isporaka-na-elektrichna-energija-3/feed/ 0
ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Црник.-Пехчево за планскиот период 2016 – 2026 година https://pehcevo.gov.mk/povtorna-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-urbanistichki-plan-za-selo-tsrnik-pehchevo-za-planskiot-period-2016-2026-godina/ https://pehcevo.gov.mk/povtorna-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-urbanistichki-plan-za-selo-tsrnik-pehchevo-za-planskiot-period-2016-2026-godina/#respond Fri, 29 Jan 2021 10:00:34 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7037 Врз основа на член 35, став 3 од законот за просторно и урбанистичко плниерање ( сл. Весник на РМ  бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016)  Градоначалникот на општина Пехчево го дава, објавува следното С О О П Ш Т Е Н И Е      Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на опшина […]

The post ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Црник.-Пехчево за планскиот период 2016 – 2026 година appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 35, став 3 од законот за просторно и урбанистичко плниерање ( сл. Весник на РМ  бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016)  Градоначалникот на општина Пехчево го дава, објавува следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

     Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на опшина Пехчево донесе решение за спроведување на ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА  по Предлог Урбанистички План за село Црник.-Пехчево за планскиот период 2016 – 2026 година. Границите на опфатот со површина од 32,82 ха, се следнитe :                          

На запад границата на планскиот опфат се движи по КП 3740, КП 3793/1, КП 3527, КП 3543, КП 3541, КП 3527, КП 3522, КП 3518, КП 3517, КП 3784, КП 3981, КП 3762/2, КП 3980, КП 2509, КП 571/2, КП 579, КП 580, КП 581/1, КП 2511, КП 605/1, 2624, КП 2623, КП 2625, КП 3730, КП 3732/2, КП 3733, КП 3734, КП 3735, КП 3737, почнувајќи од точката 1.

На север границата започнува да се движи КП 3517, КП 3793/1, КП 3516, КП 3515, КП 3507/2, КП 3507/4, КП 3370/1, КП 3369, КП 3373, КП 3374, КП 3378/2.

На исток границата а се движи по КП 3378/1, КП 3384, КП 3393, КП 3394, КП 3397, КП 3403, КП 3407, КП 3406, КП 3977, КП 3637, КП 3634, КП 3636, КП 3647, КП 3646, КП 3642, КП 3851, КП 3853, КП 3858/1, КП 3858/2, КП 3863, КП 3864, КП 3885, КП 3888, КП 3915, КП 3914, КП 3919, КП 3934, КП 3931, КП 3929

. На југ границата се движи КП 3929, КП 3979, КП 3945, КП 3793/1, КП 3951, КП 3950, КП 3953, КП 3954, КП 3955, КП 3956, КП 3957, КП 3959/1, КП 3959/2, КП 3961, КП 3960, КП 3793, КП 3792, КП 3791, КП 3790, КП 3785, КП 3784

Предлог –Урбанистичкиот План за село Црник – Пехчево, за плански период 2016 – 2026 ќе биде изложен во салата за состаноци и огласната табла на општина Пехчево од 04.02.2021 година до 11.02.2021година секој работен ден од од 08.00 до 15.00  часот.

Во наведенио период и време заинтересираните правни и физички лица ќе можат да пополнат анкетни листови.

Јавната презентација ќе се одржи во слата за состаноци  во зградата на опшина Пехчево на ден 04.02.2021 година (четврток) со почеток во 13 часот.

Стручната служба при општина Пехчево ќе дава објаснување секој работен ден од 08,00 до  15,00.часот.

 

ОПШИНА ПЕХЧЕВО, Градоначалнк : Драган Тренчовски с.р.

The post ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Црник.-Пехчево за планскиот период 2016 – 2026 година appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/povtorna-javna-prezentatsija-i-javna-anketa-po-predlog-urbanistichki-plan-za-selo-tsrnik-pehchevo-za-planskiot-period-2016-2026-godina/feed/ 0
ОГЛАС ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-vo-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija/ https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-vo-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija/#respond Tue, 05 Jan 2021 13:28:06 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7001 О Б Ј А В А бр. 1/2021 ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО за изградба на објекти со намена A4 – (времено сместување – Викенд куќи) , во туристичката населба „Равна Река“, во Пехчево, Општина Пехчево ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО […]

The post ОГЛАС ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА appeared first on Општина Пехчево.

]]>

О Б Ј А В А бр. 1/2021
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

за изградба на објекти со намена A4 – (времено сместување – Викенд куќи) , во туристичката населба „Равна Река“, во Пехчево, Општина Пехчево

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со: Урбанистичкиот план вон населено место за Туристички локалитет „Равна Река“,Општина Пехчево донесен со одлука бр.07-1426 од 06.09.2013 година, согласно табеларен преглед , во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастерските парцели опфатени со градежните парцели, намените, максимална висина на катност,вкупна површина на градежната парцела,процентот на изграденост,коефициентот на
искористеност,максимална површина за градење,бруто развиена површина и банкарска гаранција за сериозност на понудата во изност од 100% до 500% од вкупната цена на градежното земјиште.

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post ОГЛАС ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/oglas-za-otuguvane-na-gradezhno-zemjishte-vo-sopstvenost-na-republika-severna-makedonija/feed/ 0
Дневен ред на триесет и четврта седница на Советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-chetvrta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-chetvrta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Thu, 17 Dec 2020 12:14:58 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6998 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 34-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 21.12.2020 година (понеделник). 34-та седница на советот на општина Пехчево […]

The post Дневен ред на триесет и четврта седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 34-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 21.12.2020 година (понеделник). 34-та седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево со почеток во 11:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од 33-та седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог одлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2021 година;
 3. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2021 година;
 4. Предлог одлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2021 година;
 5. Предлог одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2021 година;
 6. Предлог oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2022 година;
 7. Предлог одлука за усвојување на програма за работа на советот на општина Пехчево за 2021 година;
 8. Предлог oдлука за ненаплаќање на комунална такса за користење на простор пред деловни простории за вршење на дејност во општина Пехчево за време на вонредната состојба;
 9. Предлог одлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли за 2021 година;
 10. Предлог одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2021 год;
 11. Предлог одлука за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2021 година;
 12. Предлог одлука за купување, отуѓување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево за 2021 година;
 13. Предлог одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште) за 2021година;
 14. Предлог одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште за 2021 год;
 15. Предлог одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2021 година;
 16. Предлог одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирања на територијата на општина Пехчево за 2021 година;
 17. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2021 година;
 18. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2021 година;
 19. Предлог одлука за утврдување на висината на стапка на данок на промет на недвижности за 2021 год;
 20. Предлог oдлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно отстранување на животински мрши за 2021 година;
 21. Предлог oдлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2021год;
 22. Предлог одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање за 2021 год;
 23. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2020 година и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2021 година;
 24. Предлог oдлука за усвојување на годишен извештај на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2020 година;
 25. Предлог oдлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2021 година;
 26. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.165 KO Пехчево – Нада Сасанска;
 27. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.908 КО Пехчево – Илија Галазов;
 28. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.161 КО Пехчево – Сашко Мазаров;
 29. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.586/1 КО Пехчево – Љупчо Кажлевски;
 30. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намените на бесправно изградените објекти со намените на земјиштето за КП бр.317 КО Пехчево – Бојчовски Димитар;
 31. Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР, при општина Пехчево за 2021 година;
 32. Предлог одлука за усвојување на Студија за валоризација на природните вредности на Малешевските планини и Влаина со предлог за фомирање на заштитено подрачкје ,,Малешево,,
 33. Предлог одлука за отпочнување на процедура за прогласување на заштитено подрачје Малешево;
 34. Барања од граѓани;
 35. Советнички прашања;
 36. Тековни активности;

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Николчо Јовчев с.р

The post Дневен ред на триесет и четврта седница на Советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-trieset-i-chetvrta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Meteobot апликација koja обезбедува информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија https://pehcevo.gov.mk/meteobot-aplikatsija-koja-obezbeduva-informatsii-na-zemjodeltsite-za-navremena-zashtita-na-zemjodelskite-kulturi-od-atmosferskite-vlijanija/ https://pehcevo.gov.mk/meteobot-aplikatsija-koja-obezbeduva-informatsii-na-zemjodeltsite-za-navremena-zashtita-na-zemjodelskite-kulturi-od-atmosferskite-vlijanija/#respond Tue, 15 Dec 2020 08:21:41 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6987 Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Источен плански регион, во текот на 2020 година имплементираше проект за поставување на Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина во Источен Плански регион, односно поставување на станици во сите 11 општини од Источниот регион. Со овие агрометеоролошките станици им се обезбедуваат информации […]

The post Meteobot апликација koja обезбедува информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Источен плански регион, во текот на 2020 година имплементираше проект за поставување на Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури и животната средина во Источен Плански регион, односно поставување на станици во сите 11 општини од Источниот регион.

Со овие агрометеоролошките станици им се обезбедуваат информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија, како и неопходните информации за да ги планираат сите агротехнички мерки што треба да ги преземаат во одреден период од годината. Уредите што ги содржат поставените станиците ги мерат температурата и влажноста на воздухот, брзината и правецот на ветерот, количината на врнежи, соларната радијација, влажноста на листовите на растенијата, како и температурата и влажноста на почвата.
Средствата на проектот се обезбедени преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Сите заинтересирани граѓани и засегнати страни можат да се запознаат со проектот и информациите од агрометеоролошките станици (станицата за општина Пехчево е поставена во атарот на Пехчево и е поставена да дава податоци за најзастапената овошна култура во нашето поднебје-модрата слива.) преку инсталација на Android апликацијата (Meteobot) и веб страна (www.agroistok.mk).

The post Meteobot апликација koja обезбедува информации на земјоделците за навремена заштита на земјоделските култури од атмосферските влијанија appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/meteobot-aplikatsija-koja-obezbeduva-informatsii-na-zemjodeltsite-za-navremena-zashtita-na-zemjodelskite-kulturi-od-atmosferskite-vlijanija/feed/ 0
ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин” Пехчево https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/#respond Mon, 14 Dec 2020 07:34:47 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6983 ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин” Пехчево   За директор на Општинска Установа Матична Библиотека ,,Кочо Рацин” Пехчево се избира кандидатот Габриела Костадинова од Пехчево.                                                                  Образложение Од страна на Општина Пехчево е распишан оглас за избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека ,,Кочо Рацин”  Пехчево.  По […]

The post ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ОДЛУКА

за избор на Директор на Општинска Установа

Матична Библиотека “Кочо Рацин” Пехчево

 

 1. За директор на Општинска Установа Матична Библиотека ,,Кочо Рацин” Пехчево се избира кандидатот Габриела Костадинова од Пехчево.

                                                                 Образложение

Од страна на Општина Пехчево е распишан оглас за избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека ,,Кочо Рацин”  Пехчево.  По распишаниот оглас до управниот одбор на Општинска Установа Матична Библиотека ,,Кочо Рацин”  Пехчево е пристигната една пријава од кандидатот Габриела Костадинова од Пехчево. После разгледувањето на доставената документација Управниот одбор на Општинска Установа “Матична Библиотека” Пехчево до Градоначалникот достави Предлог кандидати за директор, по што на 11.12.2020 Градоначалникот ја донесе оваа одлука.

Одлуката за избор на директор може да ја превземете тука пдф

The post ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/feed/ 0
ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-dom-na-kultura-jane-sandanski-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-dom-na-kultura-jane-sandanski-pehchevo/#respond Fri, 11 Dec 2020 07:23:15 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6976 ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево   За директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево се избира кандидатот Валентина Веселинска од Пехчево.                                                                  Образложение Од страна на Општина Пехчево е распишан оглас за избор на директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” […]

The post ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ОДЛУКА

за избор на Директор на Општинска Установа

Дом на култураЈане Сандански” Пехчево

 

 1. За директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево се избира кандидатот Валентина Веселинска од Пехчево.

                                                                 Образложение

Од страна на Општина Пехчево е распишан оглас за избор на директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево. Градоначалникот формираше комисија за избор на директор по огласот распишан од општина Пехчево за директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево. По распишаниот оглас до Градоначалникот на општина Пехчево се пристигнати две пријави од кандидатите Валентина Веселинска и Страшо Андоновски од Пехчево. После разгледувањето на доставената документација од страна на комисијата до градоначалникот беа доставени записник од разгледувањето на пристигнатите пријави и предлог кандидати кои ги исполнуваат условите по распишаниот оглас. Градоначалникот после извршеното интервју со кандидатите кое се одржа на 10.12.2020 година ја донесе оваа одлука.

Одлуката за избор на директор може да ја превземете тука пдф

The post ОДЛУКА за избор на Директор на Општинска Установа Дом на култура “Јане Сандански” Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-dom-na-kultura-jane-sandanski-pehchevo/feed/ 0
ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/#respond Tue, 24 Nov 2020 07:05:14 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=6969 Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) , член 12 став 3 од Законот за библиотеки (Службен весник на Република Македонија бр.66/04,89/08,116/10,51/2011,88/15,152/15 и 39/16) и член 22  и член 23 од Законот за работните односи-Пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.167/2015) а […]

The post ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа(Службен весник на Република Македонија бр.5/2002) , член 12 став 3 од Законот за библиотеки (Службен весник на Република Македонија бр.66/04,89/08,116/10,51/2011,88/15,152/15 и 39/16) и член 22  и член 23 од Законот за работните односи-Пречистен текст (Службен весник на Република Македонија бр.167/2015) а согласно член 17 и 18 од Статутот на Општинска Установа Матична  Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со број 01-36/2 од 10.05.2018 година и Одлуката за распишување на Јавен конкурс за избор на на Директор на Општинска Установа Матична  Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со број 08-1265/1 од 30.07.2020 година, Градоначалникот на Општина Пехчево  распишува

 

ЈАВЕН КОНКУРС

За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево  

 

Директорот се избира со мандат од четири(4) години.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат општите услови утврдени со Закон како и посебните услови предвидени во Стаутот  на Општинска Установа Матична Библиотека “Кочо Рацин“ Пехчево со архивски број 01-36/2 од 10.05.2018 година и тоа:

Општи услови

-Да е државјанин на Република Северна Македонија;

-Во моментот на избирањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција или забрана за вршење на професија, дејност или должност;

-Да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен високо образование;

– Да има општа здравствена способност за работното место

-Да има минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти од областа на културата врз основа на склучени договори на дело;

Посебни услови

-Предлог програма за работа и развој на библиотеката за период од 4 (четири)години;

-Да има еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик не постар од пет години:

-ТЕОФЕЛ ИБТ-најмалку 74 бода;

-ИЕЛТС(IELTS)-најмалку 6 бода;

-ИЛЕЦ(ILEC)(Cambridge Englisha:Legal)-најмалку Б2(В2) ниво;

-ФЦЕ(FCE)(Cambridge English:First)-положен;

-БУЛАТС(BULATS)-најмалку 60 бода;

-Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на Законот за именување и дополнување на Законот за култура(Службен весник на Република Северна Македонија бр.11/18), е должен да го исполни условот за познавање странски јазик најдоцна во рок од една (1)година од денот на неговото именување.

Директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во став 1 на овој член му престанува мандатот.

Целиот оглас може да го превземете тука пдф

The post ЈАВЕН КОНКУРС : За избор на директор на Општинска Установа Матична Библиотека „Кочо Рацин“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-konkurs-za-izbor-na-direktor-na-opshtinska-ustanova-matichna-biblioteka-kocho-ratsin-pehchevo/feed/ 0