Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Tue, 29 Nov 2022 13:36:15 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.5 Јавен повик https://pehcevo.gov.mk/javen-povik/ https://pehcevo.gov.mk/javen-povik/#respond Tue, 29 Nov 2022 13:36:15 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7643 Јавен повик за пријавување на лица за Управен и Надзорен одбор во ЈКП „Комуналец„ – Пехчево   Огласот можете да го превземете и од  линковите подолу.

The post Јавен повик appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Јавен повик

за пријавување на лица за

Управен и Надзорен одбор во ЈКП „Комуналец„ – Пехчево

 

Огласот можете да го превземете и од  линковите подолу.

Download (PDF, 605KB)

Download (PDF, 631KB)

The post Јавен повик appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-povik/feed/ 0
Формирање на општински буџет за 2023 година на Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/formirane-na-opshtinski-budhet-za-2023-godina-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/formirane-na-opshtinski-budhet-za-2023-godina-na-opshtina-pehchevo/#respond Mon, 28 Nov 2022 09:34:28 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7636   Агенда „Формирање на општински буџет за 2023 година на Општина Пехчево“ во просториите на ОСУ „Ацо Русковски“, 30.11.2022 година 10:30 – 11:00 Пристигнување и регистрација на учесниците 11:00 – 11:15 Добредојде на присутните и вовед во програмата 11:15 – 11:20 Воведно обраќање на Градоначалникот на Општина Пехчево 11:20 – 11:35 Презентација на буџетски форумски […]

The post Формирање на општински буџет за 2023 година на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

 

Агенда

„Формирање на општински буџет за 2023 година на Општина Пехчево“ во просториите на ОСУ „Ацо Русковски“, 30.11.2022 година

10:30 – 11:00 Пристигнување и регистрација на учесниците

11:00 – 11:15 Добредојде на присутните и вовед во програмата

11:15 – 11:20 Воведно обраќање на Градоначалникот на Општина Пехчево

11:20 – 11:35 Презентација на буџетски форумски процес

11:35 – 12:00 Презентација на: • Процес на буџетирање • Структура на буџетот на општина Пехчево

12:00 – 12:30 • Утврдување на правилата за работа • Утврдување на структурата на форумот • Распределување на граѓаните по работни маси

12:30 – 13:00 Кафе пауза

13:00 – 13:20 Преглед на реализација на приоритетни проекти во 2022 година

13:20 – 13:40 Приоритети за развој на општина Пехчево за 2023 година Дискусија ( Предлози на граѓаните )

13:40 – 14:00 Рангирање на приоритетни проекти

14:00 – 14:30 Заклучоци, прашања и затварање на форумската сесија

The post Формирање на општински буџет за 2023 година на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/formirane-na-opshtinski-budhet-za-2023-godina-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
11-та седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/11-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/ https://pehcevo.gov.mk/11-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/#respond Wed, 23 Nov 2022 12:49:12 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7632 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам 11-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.11.2022 година (понеделник). 11-та седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post 11-та седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам 11-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.11.2022 година (понеделник). 11-та седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.      Усвојување на записникот од десетата седница на советот на општина Пехчево;

2.      Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;

3.      Предлог одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година;

4.      Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Пехчево за 2022 година;

5.      Предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево, општина Берово, општина Виница, општина Делчево, општина Зрновци, општина Карбинци, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Штип, општина Пробиштип и општина Чешиново Облешево;

6.      Предлог одлука за формирање заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево, општина Берово, општина Виница, општина Делчево, општина Зрновци, општина Карбинци, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Штип, општина Пробиштип и општина Чешиново Облешево;

7.      Предлог одлука за определување на паричен надомест за одржана седница на членовите на управен одбор и надзорен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

8.      Предлог програма за работа на општински комунален инспектор на општина Пехчево за 2023 година;

9.      Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2023 година;

10.  Предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Пехчево за 2023 година;

11.  Предлог програма за третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани  кучиња за 2023 година;

12.  Предлог за распишување на јавен повик за пријавување на лица за членови во управен и надзорен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

13.  Предлог одлука за утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево и износот на надоместокот на трошоците за престој, што паѓа на товар на родителите;

14.  Предлог одлука за усвојување на одлуката од УО на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за висина на надоместок кој треба да го плаќаат екипите кои играат во спортската сала;

15.  Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на Програмата за уредување на  градежно земјиште на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;

16.  Барања од граѓани;

17.  Советнички прашања;

18.  Тековни активности;

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                 Совет на општина Пехчево

                                                                                                                                 Претседател

                                                                                                                                         Виолета Ѓорѓиевска       

The post 11-та седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/11-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/feed/ 0
Одобрување на  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa/ https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa/#respond Mon, 14 Nov 2022 11:11:28 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7627 БР. 09-1414/1 од10.11.2022 година Пехчево Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни […]

The post Одобрување на  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА appeared first on Општина Пехчево.

]]>
БР. 09-1414/1
од10.11.2022 година
Пехчево

Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 МW, на КП 1284, КП 1285, КП 1286, КП 1287 и КП 1288 – КО Пехчево, Општина Пехчево, со тех. бр. 14/22,  согласно законот од Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Пехчево, со Решение за формирана бр.03-64/1 од 14.01.2022 година, а врз основа на член 62  став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20), го издава следното:

                                                 РЕШЕНИЕ

Се, поднесена со барање број 11-1408/1 од 08.11.2022година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 МW, на КП 1284, КП 1285, КП 1286, КП 1287 и КП 1288 – КО Пехчево, Општина Пехчево, со тех. бр. 14/22

                                               ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот ГО ПЛАН ДОО Гостивар  до Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Пехчево,  поднесе барање за одобрување на  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 МW, на КП 1284, КП 1285, КП 1286, КП 1287 и КП 1288 – КО Пехчево, Општина Пехчево, со тех. бр. 14/22

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

  1. Предлог проектна програма
  2. Услови за планирање на просторот

 

Градоначалникот на Општина Пехчево по извршениот увид во приложената документација со барањето и предлогот за одобрување од Комисијата за урбанизам  под бр.1408/2 од 09.11.2022, констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 62 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.

 

                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                               Александар Китански

 

Download (PDF, 6.06MB)

The post Одобрување на  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa/feed/ 0
Известување за кучиња https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-kuchina/ https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-kuchina/#respond Thu, 27 Oct 2022 12:16:40 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7620 The post Известување за кучиња appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Download (PDF, 179KB)

The post Известување за кучиња appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-kuchina/feed/ 0
Десетта седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Tue, 25 Oct 2022 11:46:21 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7617 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам десетата седница на Советот на општина Пехчево за ден 31.10.2022 година (понеделник). Десеттата седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post Десетта седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам десетата седница на Советот на општина Пехчево за ден 31.10.2022 година (понеделник). Десеттата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.      Усвојување на записникот од деветтата седница на советот на општина Пехчево;

2.      Предлог одлука за усвојување на Годишен план за вработување во JKП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2023 година;

3.      Предлог одлука за усвојување на анекс на годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2022/2023 година – Програма за работа во продолжен престој со ученици од различни паралелки и различни одделенија;

4.      Предлог одлука за давање на позитивно мислење за измени и дополнувања на Статутот на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;

5.      Предлог одлука за одобрување на приоритетен објект по проектот ,,Поврзување на локални патишта,, финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој – Светска банка;

6.      Предлог одлука за усвојување на финансиски извештај за фестивалот на дувачки оркестри Пехчевски павловден 2022 година;

7.      Предлог oдлука за давање на користење движна ствар товарно возило Марка –  IVECO ИВЕКО за собирање на комунален отпад на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

8.      Предлог одлука за формирање комисија за селекција за проверка на податоци по јавен повик за членови на управен и надзорен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

9.      Предлог одлука за усвојување на годишен план и програма за работа на фудбалска школа на подрачјето на општина Пехчево;

10.  Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово – овластен проценител на недвижен имот;

11.  Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово – овластен градежен инспектор;

12.  Барања од граѓани;

13.  Советнички прашања;

                14. Тековни активности;

The post Десетта седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/#respond Fri, 09 Sep 2022 08:16:51 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7612 Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска беше во посета на Општина Пехчево и оствари средба со Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански. На средбата беше потпишан Договорот за Реконструкција на улица „Индустриска“ во Пехчево, согласно Проектот за поврзување на локални патишта кој се финансира со заем од Меѓународна банка за обнова и развој […]

The post Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска беше во посета
на Општина Пехчево и оствари средба со Градоначалникот на Општина Пехчево
Александар Китански. На средбата беше потпишан Договорот за Реконструкција
на улица „Индустриска“ во Пехчево, согласно Проектот за поврзување на локални
патишта кој се финансира со заем од Меѓународна банка за обнова и развој и
Светска Банка и имплементиран од страна на Министерството за транспорт и
врски.

По потпишувањето на Договорот треба да се отпочне во најскоро време и
со градежните работи на улица „Индустриска“ и истата ќе добие нов, современ
изглед, со што се подобрува патната инфраструктура во градот Пехчево.
На средбата беше разговарано за понатамошните активности кои ги
планира Градоначалникот на Општина Пехчево Алекснадар Китански во однос на
подобрувањето на патната инфрструктура во градот Пехчево и селските населби
се со цел на граѓните да им се овозможи да живеат во една современа и
урбанизирана општина.

The post Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/feed/ 0
Oдобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат. https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat/ https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat/#respond Thu, 25 Aug 2022 08:02:39 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7603 БР. 09-1054/1 од016.08.2022 година Пехчево Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1-8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија -среднонапонски кабелски вод со столбна трафостаница – на дел од КП 2322- КО НЕГРЕВО […]

The post Oдобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
БР. 09-1054/1
од016.08.2022 година
Пехчево

Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1-8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија -среднонапонски кабелски вод со столбна трафостаница – на дел од КП 2322- КО НЕГРЕВО и дел од КП бр.4026 ,дел од КП бр.1205/1, дел од КП бр.12 – КО ПЕХЧЕВО, Општина ПЕХЧЕВО,  согласно законот од Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Пехчево, со Решение за формирана бр.03-64/1 од 14.01.2022 година, а врз основа на член 62  став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20), го издава следното:

                                                 РЕШЕНИЕ

Се одобрува  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, поднесена со барање број 11-1049/1 од 15.08.2022година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1-8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија -среднонапонски кабелски вод со столбна трафостаница – на дел од КП 2322- КО НЕГРЕВО и дел од КП бр.4026 ,дел од КП бр.1205/1, дел од КП бр.12 – КО ПЕХЧЕВО, Општина ПЕХЧЕВО 

                                               ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот ГО ПЛАН ДОО Гостивар  до Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Пехчево,  поднесе барање за одобрување на  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1-8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија -среднонапонски кабелски вод со столбна трафостаница – на дел од КП 2322- КО НЕГРЕВО и дел од КП бр.4026 ,дел од КП бр.1205/1, дел од КП бр.12 – КО ПЕХЧЕВО, Општина ПЕХЧЕВО.

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

  1. Предлог проектна програма
  2. Услови за планирање на просторот

 

Градоначалникот на Општина Пехчево по извршениот увид во приложената документација со барањето и предлогот за одобрување од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 62 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.

 

                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                             Александар Китански

 

 

Download (PDF, 991KB)

Download (PDF, 10.82MB)

The post Oдобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odobruvane-na-proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat/feed/ 0
Девета седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/deveta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/deveta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Wed, 24 Aug 2022 10:41:52 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7590 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам деветтата седница на Советот на општина Пехчево за ден 25.08.2022 година (четврток). Деветтата седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post Девета седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам деветтата седница на Советот на општина Пехчево за ден 25.08.2022 година (четврток). Деветтата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.      Усвојување на записникот од осмата седница на советот на општина Пехчево;

2.      Предлог одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година;

3.      Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2021/2022 година;

4.      Предлог одлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за период од 01.01.2022 – 31.03.2022 година;

5.      Предлог одлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево, за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

6.      Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување за 2021 година на ЈКП Комуналец Пехчево;

7.      Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година на  ЈКП Комуналец Пехчево;

8.      Предлог одлука за усвојување на развоен план на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за период од 2022 2026 година;

9.      Предлог одлука за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на JKП ,,Комуналец,, – Пехчево;

10.  Предлог програма за управување со отпад за 2022-2024 година од ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

11.  Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУМБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2023 година;

12.  Предлог одлука за разрешување и изменување на член на комисија за Статут и прописи;

13.  Предлог одлука за разрешување и изменување на член на комисија за финансирање, буџет и ЛЕР;

14.  Предлог одлука за разрешување и изменување на член на комисија за венчавки;

15.  Предлог одлука за разрешување и изменување на член на комисија за еднакви можности на жените и мажите;

16.  Предлог одлука за разрешување и изменување на член на комисија за заштита на потрошувачите;

17.  Предлог одлука за усвојување на годишна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2022/2023 година;

18.  Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за 2021/2022 година;

19.  Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за 2022/2023 година;

20.  Предлог одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево;

21.  Предлог одлука за давање согласност за формирање на возрасни групи со повеќе или помалку деца во ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2022-2023 година;

22.  Предлог одлука за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален ризик за престој во ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за воспитната 2022-2023 година;

23.  Предлог одлука за усвојување на Годишен план за вработување во општина Пехчево за 2023 година;

24.  Предлог одлука за усвојување на Годишен план за вработување во JKП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2023 година;

25.  Предлог одлука за доделување на благодарници по повод ,,7-ми Септември”- Денот на ослободувањето на Пехчево за 2022 година;

26.  Предлог програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;

27.  Предлог одлука за усвојување на шестмесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец за период од 01.01.2022 – 30.06.2022 година;

28.  Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за период јануари – јуни 2022 година;

29.  Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУ ДК ,,Јане Сандански,, – Пехчево за 2023 година;

30.  Предлог одлука за усвојување на процена на штета од елементарна непогода пожар;

31.  Предлог одлука за давање на времено користење на недвижни ствари (објект училиште) на OСУ ,,Ацо Русковски,, – Берово;

32.  Барања од граѓани;

33.  Советнички прашања;

34.  Тековни активности;

The post Девета седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/deveta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Известување за реконструкција на ул. Индустриска https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-rekonstruktsija-na-ul-industriska/ https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-rekonstruktsija-na-ul-industriska/#respond Mon, 01 Aug 2022 07:13:37 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7586 И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат граѓаните на Општина Пехчево дека Општина Пехчево ќе започне со 1.РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.ИНДУСТРИСКА Согласно Договорот за Тендер 3-Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини, согласно изработени основни проекти-Дел1-ЛРСП-9034-МК-РФВ- А.2.1.3.склучен помеѓу Министерството за транспорт и врски на Република […]

The post Известување за реконструкција на ул. Индустриска appeared first on Општина Пехчево.

]]>
И З В Е С Т У В А Њ Е
Се известуваат граѓаните на Општина Пехчево дека Општина Пехчево ќе започне со
1.РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.ИНДУСТРИСКА
Согласно Договорот за Тендер 3-Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните
патишта во избрани општини, согласно изработени основни проекти-Дел1-ЛРСП-9034-МК-РФВ-
А.2.1.3.склучен помеѓу Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија и ВЕ-
Група Дооел Радовиш.
Јавноста , а особено заинтересираните и засегнати страни, ќе можат да да ја искористат постапката за
жалби и поплаки и активно да учествуваат при реализацијата на Проектот.
Образецот за поплаки и жалби ќе биде достапен во електронска форма на веб-страната на
Министерството за транспорт и врски и официјалната страна на веб-страната на Општина Пехчево.

 

Download (DOC, 1.51MB)

The post Известување за реконструкција на ул. Индустриска appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-rekonstruktsija-na-ul-industriska/feed/ 0