Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Tue, 05 Jul 2022 08:43:12 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 Осма седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/osma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/osma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Tue, 05 Jul 2022 08:43:12 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7572 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам осмата седница на Советот на општина Пехчево за ден 07.07.2022 година (четврток). Осмата седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post Осма седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина
Пехчево бр.03/2021), ja свикувам осмата седница на Советот на општина Пехчево за ден
07.07.2022 година (четврток). Осмата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во
просториите на општина Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го
предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од шестата седница на советот на општина Пехчево;
2. Усвојување на записникот од седмата седница на советот на општина Пехчево;
3. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот на општина Пехчево;
4. Предлог одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот ,,Поврзување на
локални патишта” финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој
–Светска банка;
5. Предлог одлука за утврдување на приоритетен проект за учество на јавен повик за
користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој
за 2022 година на Општина Пехчево;
6. Предлог одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата со предлог
проект „Изградба на пристапен пат до земјоделско земјиште, Пехчево – село
Спиково“;
7. Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска
соработка;
8. Предлог одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици
во основното и средното образование на подрачјето на општина Пехчево;
9. Советнички прашања;
10. Тековни активности;

Совет на општина Пехчево

Претседател
с.р. Виолета Ѓорѓиевска

The post Осма седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/osma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Фестивал на дувачки оркестри Пехчево2022 https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022-2/ https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022-2/#respond Mon, 04 Jul 2022 08:08:01 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7570 Почитувани Ви го најавуваме Фестивалот на дувачки оркестри ПЕХЧЕВО 2022

The post Фестивал на дувачки оркестри Пехчево2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани

Ви го најавуваме Фестивалот на дувачки оркестри

ПЕХЧЕВО 2022

The post Фестивал на дувачки оркестри Пехчево2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022-2/feed/ 0
Oдобрување Проектна Програма https://pehcevo.gov.mk/7561-2/ https://pehcevo.gov.mk/7561-2/#respond Fri, 01 Jul 2022 11:51:43 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7561 БР.09-804/2 од 01.07.2022 година Пехчево Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за изградба на нова и реконструкција на стара филтер станица за вода за пиење во Пехчево на к.п.1715/2, дел од к.п.1715/1, дел од к.п.4030 КО Пехчево, […]

The post Oдобрување Проектна Програма appeared first on Општина Пехчево.

]]>
БР.09-804/2
од 01.07.2022 година
Пехчево

Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на Проектна
Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
инфраструктура за изградба на нова и реконструкција на стара филтер станица за вода за пиење
во Пехчево на к.п.1715/2, дел од к.п.1715/1, дел од к.п.4030 КО Пехчево, Општина Пехчево,
согласно законот и по предлог за одобрување на Проектната програма од Комисијата за
урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Пехчево, со Решение за формирана
бр.03-64/1 од 14.01.2022 година, а врз основа на член 62 став 3 од Законот за урбанистичко
планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20), го издава следното:
РЕШЕНИЕ
Се одобрува Проектна Програма, поднесена со барање број 03-164 од 15.06.2022година, за
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за
изградба на нова и реконструкција на стара филтер станица за вода за пиење во Пехчево на
к.п.1715/2, дел од к.п.1715/1, дел од к.п.4030 КО Пехчево, Општина Пехчево,изработена од
ПЛАНЕРИС дооел Куманово со Тех. бр. 10/22 од март 2022год.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Барателот ДОМИНГ ЈТД Радовиш до Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот
на Општина Пехчево, поднесе барање за одобрување на Проектна Програма за изработка на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за изградба на нова и
реконструкција на стара филтер станица за вода за пиење во Пехчево на к.п.1715/2, дел од
к.п.1715/1, дел од к.п.4030 КО Пехчево, Општина Пехчево.

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

1. Предлог проектна програма
2. Услови за планирање на просторот

Градоначалникот на Општина Пехчево по извршениот увид во приложената документација со
барањето и предлогот за одобрување од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е
основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на
РСМ бр. 32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 62 став 3 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:
Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на уредувањето на просторот.
Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.

Градоначалник :

Александар Китански

Download (PDF, 14.21MB)

The post Oдобрување Проектна Програма appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/7561-2/feed/ 0
ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/ https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/#respond Fri, 01 Jul 2022 09:39:26 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7556 ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ – ПЕХЧЕВО 2022 АГЕНДА 13 ЈУЛИ – СРЕДА 12:00 – 12:15 – Отварање на Етно саемот – „Пехчевски Павловден“ 12:15 – 12:30 – Доделување на благодарници на крводарителите од Општина Пехчево 12:30 –12:35 – Детска градинка „7 Септември“ – Пехчево 12:35 – 12:50 – Културно уметничкото друштво „Јане Сандански“ – Пехчево […]

The post ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ – ПЕХЧЕВО 2022

АГЕНДА

13 ЈУЛИ – СРЕДА

12:00 – 12:15 – Отварање на Етно саемот – „Пехчевски
Павловден“
12:15 – 12:30 – Доделување на благодарници на крводарителите
од Општина Пехчево
12:30 –12:35 – Детска градинка „7 Септември“ – Пехчево
12:35 – 12:50 – Културно уметничкото друштво „Јане Сандански“ –
Пехчево
12:50 – 13:05 – Национална установа Центар за култура „ Никола
Јанков Вапцаров“ – Делчево

13:05 – 13:30 – Културно уметничко друштво „Искрици“ –
Благоевград – Република Бугарија
13:30 – 13:45 – КУД „Гоце Делчев“ и „Тернипе МК“ – Делчево
13:45 – 14:00 – Здружение на инвалидски пензионери – Штип
14:00 – Црковен ручек
14:00 – 14 :15 – Здружение фолклорна група „Копачка“, село
Драмче, Делчево
14:15 – 14:30 – Тамбурашки оркестар „Пензионер“ од Здружението
на пензионери Свети Николе
14:30 – 14:45 – Играорна група – Здружение на граѓани
( пензионери ) – Куманово
14:45 – 15:00 – Здружение на граѓани „Распеани штипјани“ од
Штип
15:00 – 15:15 – КИЦ Романса – Македонска Каменица
15:15 – 15:30 – Центар за култура „Бели Мугри“- Кочани
15:30 – 15:45 – Браќа Трајановски – село Панчарево
15:45 – 16:15 – КУД Димитар Беровски – Берово и Староградски
окестар – Берово
16:15 – 16:30 – Здружение на пензионери – „Малешевска китка“ –
Пехчево

20:00 – 22:00 – Дувачки оркестар „Чоровци“ – с. Црник, Пехчево –
концерт

22:00 – 00:00 – Настап на групата „Free Ballin“ – концерт

14 ЈУЛИ – ЧЕТВРТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Старс Бенд“ – Кочани – концерт
23:00 – 01:00 – Јоце Панов – концерт
01:00 – 03:00 – Dj Jovan Vanja

15 ЈУЛИ – ПЕТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Сенад Бенд“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – Sale Pevac & Friends – концерт

01:00 – 03:00 – Dj Fico и Dj Guardian

16 ЈУЛИ – САБОТА

19:30 – 20:30 – Детски фестивал „Поточиња“

20:30 – 21:00 – Настап на млади локални пеачи
– Миа Марковска – „Македонско девојче“ ( пеење и свирење );
– Лео Лазаров сплет од песните: „Не се бели Маре мори“ и
„Сношто сакав да ти дојдам“ ( свирење );
– Мрија Тренчевска ( свирење ) и Максим Ѓорѓиевски ( пеење )
– „Јовано Јованке

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Уска – Кан“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – DNK – концерт

01:00 – 03:00 – Brass Brothers

17 ЈУЛИ – НЕДЕЛА

08:30 – ТРКА ОД БЕРОВО ДО ПЕХЧЕВО 10КМ

The post ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/feed/ 0
Прскање против комарци https://pehcevo.gov.mk/prskane-protiv-komartsi/ https://pehcevo.gov.mk/prskane-protiv-komartsi/#respond Thu, 30 Jun 2022 08:23:40 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7554 Општина Пехчево ја информира јавноста дека на 01.07.2022 година, (петок) во периодот од 19:00 – 04:00 часот  ќе се спроведе терестичко (од земја) третирање против комарци на територијата на општина Пехчево (Пехчево и околните населени места).  Со третирањето ќе бидат опфатени течението на реката Писа во Пехчево, барскиот систем Езерце и сите зелени површини и […]

The post Прскање против комарци appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Општина Пехчево ја информира јавноста дека на 01.07.2022 година, (петок) во периодот од 19:00 – 04:00 часот  ќе се спроведе терестичко (од земја) третирање против комарци на територијата на општина Пехчево (Пехчево и околните населени места).

 Со третирањето ќе бидат опфатени течението на реката Писа во Пехчево, барскиот систем Езерце и сите зелени површини и улици во градот  и околината односно,  границата на третирање започнува од северо-запад од атарот на с.Чифлик и течението на река Писа во правец на Пехчево, притоа опфаќајќи ги сите зелени површини во градот, сообраќајници, места за одмор, протечни, стоечки води и сл.Од градскиот стадион и градските гробишта третирањето ќе продолжи во правец на север, северо-исток кон м.в. ,,Елата,, и с.Негрево.Во правец на југ и југо-запад третирањето ќе се спроведе во правец на индустриската зона за мало стопанство, кон месноста ,,Бодовица,, и градската депонија.

 Општината апелира пчеларите од Пехчево и околните места во периодот на третирањето да ги обезбедат своите пчелни кошници заради избегнување на можноста од негативни влијанија, односно безбедноста на пчелните семејства.

 Во случај на врнежи прскањето ќе се одложи за наредниот ден во истото време, односно доколку временската нестабилност продолжи терестичкото третирање на возрасни комарци ќе се одолжи за оној ден кога ќе се создадат услови за тоа.

The post Прскање против комарци appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/prskane-protiv-komartsi/feed/ 0
Завршна приредба на мини матурантите од детската градинка „7ми Септември“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/zavrshna-priredba-na-mini-maturantite-od-detskata-gradinka-7mi-septemvri-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/zavrshna-priredba-na-mini-maturantite-od-detskata-gradinka-7mi-septemvri-pehchevo/#respond Thu, 09 Jun 2022 12:54:53 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7534          Во дворот на Детската градинка „7 Септември“ денеска се одржа забава наменета за мини матурантите кои од септември ќе заминат на училиште. По тој повод со пригодна културно уметничка програма, децата се простија од градинката. На прославата присуствуваа и нивните родители, а воспитувачките им доделија дипломи. Дечињата со одличен музичко поетски и говорен […]

The post Завршна приредба на мини матурантите од детската градинка „7ми Септември“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
 

       Во дворот на Детската градинка „7 Септември“ денеска се одржа забава наменета за мини матурантите кои од септември ќе заминат на училиште. По тој повод со пригодна културно уметничка програма, децата се простија од градинката. На прославата присуствуваа и нивните родители, а воспитувачките им доделија дипломи. Дечињата со одличен музичко поетски и говорен перформанс пред своите родители на забавен начин се збогуваа од градинката.

The post Завршна приредба на мини матурантите од детската градинка „7ми Септември“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/zavrshna-priredba-na-mini-maturantite-od-detskata-gradinka-7mi-septemvri-pehchevo/feed/ 0
Потпишување на Меморандум за соработка https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-memorandum-za-sorabotka/ https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-memorandum-za-sorabotka/#respond Thu, 09 Jun 2022 11:30:11 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7530 Денеска во просториите на Општина Пехчево беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Мрежата за рурален развој на Република с. Македонија со партнерот  ЛАГ Малеш – Пијанец и Општина Пехчево, БИ ГРУП 18 ДООЕЛ, ЈКП Комуналец- Пехчево, Црква Св. Петар и Павле, Организација на жени во Пехчево, Здружение за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“, Здружение […]

The post Потпишување на Меморандум за соработка appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Денеска во просториите на Општина Пехчево беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Мрежата за рурален развој на Република с. Македонија со партнерот  ЛАГ Малеш – Пијанец и Општина Пехчево, БИ ГРУП 18 ДООЕЛ, ЈКП Комуналец- Пехчево, Црква Св. Петар и Павле, Организација на жени во Пехчево, Здружение за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“, Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, с. Негрево – Пехчево за реализација на проектната иницијатива на територијата на ЛАГ Малеш – Пијанец.

Меморандумот ги објаснува главните насоки за идна соработка помеѓу партнерите во спроведување на проектната иницјатива „Чистење на речното корито на реката Писа“, поддржано од проектот „Програма за развој на заедницата“ финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој  – УСАИД, а имплементиран од страна на Мрежата за рурален развој на Република с. Македонија. Овој меморандум претставува темел за понатамошна соработка помеѓу засегнатите страни, која ќе се развива врз основа на меѓусебно разбирање, доверба и координација за да се обезбеди што поквалитетна услуга на сите засегнати страни од областа на развој на зедницата.

Соработката има за цел подобрување на состојбата со животната средина преку иницирање на соработка и активизам на жителите на Општина  Пехчево, која ќе овозможи подобри услови за живот на локалното население.

The post Потпишување на Меморандум за соработка appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-memorandum-za-sorabotka/feed/ 0
Седмa седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Mon, 06 Jun 2022 12:18:27 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7520 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), jaсвикувам седмата седница на Советот на општина Пехчево за ден 14.06.2022 година (вторник).Седмата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во […]

The post Седмa седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), jaсвикувам седмата седница на Советот на општина Пехчево за ден 14.06.2022 година (вторник).Седмата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,,- Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од шестата седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на буџетот на општина Пехчево за 2022година (ребаланс);
 3. Предлог oдлука за определување на начинот на распределба и цената за користење напросторот на плоштадот за вршење на дејности за време на Фестивалот на дувачки оркестри Пехчевски Павловден – 2022 година;
 4. Предлог одлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за период од 01.01.2022 – 31.03.2022 година;
 5. Предлог одлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,,- Пехчево, за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 6. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување за 2021 годинана ЈКП Комуналец-Пехчево;
 7. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – собирање и одведување на урбаниотпадниводи за 2021 годинана ЈКП Комуналец-Пехчево;
 8. Предлог одлука за определување на локација за третман и отстранување на инертенотпад (градеженшут) на подрачјето на општина Пехчево;
 9. Предлог одлука за верификација намандат на член на Советот на општина Пехчево;
 10. Предлог одлука за усвојување на развоен план на ОЈУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево за период од 2022 – 2026 година;
 11. Oдлука за давање согласност за формирање паралелкиод I до IX одделение сопомалку од 20 ученициво ООУ ,,ВанчоКитанов,, – Пехчево и подрачните училишта за учебната 2022/2023година;
 12. Предлогoдлука за усвојување на годишен план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за 2023 година;
 13. Барања од граѓани;
 14. Советнички прашања;
 15. Тековни активности;

 

Се покануваат сите угостители кои сакаат да земат под закуп површина на плоштадот за поставување на урбана опрема (маси и столови) да присуствуваат на седницата!!!

 

 

                                                                                                Совет на општина Пехчево

                                                                                      Претседател

                                                                                                            Виолета Ѓорѓиевска

The post Седмa седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/sedma-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Јавен повик за поубаво Пехчево https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-poubavo-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-poubavo-pehchevo/#respond Fri, 03 Jun 2022 07:53:14 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7506 Јавен повик за поубаво Пехчево      Почитувани сограѓани, по повод 5 –ти Јуни Светскиот ден за заштита на животната средина, Советот на Општина Пехчево организира акција за засадување на цвеќиња во градот и разубавување на Пехчево.      Ве повикуваме да излезете и Вие да бидете дел од акцијата за поубаво Пехчево, заеднички да покажеме колку […]

The post Јавен повик за поубаво Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Јавен повик за поубаво Пехчево

     Почитувани сограѓани, по повод 5 –ти Јуни Светскиот ден за заштита на животната средина, Советот на Општина Пехчево организира акција за засадување на цвеќиња во градот и разубавување на Пехчево.

     Ве повикуваме да излезете и Вие да бидете дел од акцијата за поубаво Пехчево, заеднички да покажеме колку ни значи и колку се грижиме за нашето родно гратче. Акцијата ќе се спроведе на ден 04.06.2022 година ( сабота ) во 8:30 часот, збирно место пред Маркет КИТ – ГО. Во акцијата ќе се приклучат и Општина Пехчево, сите општински институции и јавни претпријатија.

    Со оваа aкација ќе придонесеме за подигнување на јавната свест кај сите нас за позитивно да влијаеме кон зачувување и заштита на животната средина. Сите заинтересирани граѓани кои ќе присуствувате на акцијата понесете со себе соодветен алат за работа (копач, гребула, лопата и сл.).

Со почит,

The post Јавен повик за поубаво Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-za-poubavo-pehchevo/feed/ 0
ERASMUS проект – Детска градинка „7-ми Септември“ Пехчево https://pehcevo.gov.mk/erasmus-proekt-detska-gradinka-7-mi-septemvri-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/erasmus-proekt-detska-gradinka-7-mi-septemvri-pehchevo/#respond Mon, 16 May 2022 13:06:22 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7486             Денес во ОЈУДГ„7 Септември“-Пехчево започна имплементацијата на проектот Discovering STEM in nature со партнери градинки и училишта од Литванија, Турција, Естонија и Република Северна Македонија. Главна Тема е Рециклирањето како дел од проектот. Учесниците имаа заеднички состанок и презентирање на образовниот систем од Директорката Васка Симовска. Во градинката се реализираа активности од Екологијата:„Селектирање и […]

The post ERASMUS проект – Детска градинка „7-ми Септември“ Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
            Денес во ОЈУДГ„7 Септември“-Пехчево започна имплементацијата на проектот Discovering STEM in nature со партнери градинки и училишта од Литванија, Турција, Естонија и Република Северна Македонија. Главна Тема е Рециклирањето како дел од проектот. Учесниците имаа заеднички состанок и презентирање на образовниот систем од Директорката Васка Симовска. Во градинката се реализираа активности од Екологијата:„Селектирање и рециклирање на хартијата, и органскиот отпад“. Учество земаа децата од воспитна група 5-6 години со воспитувачката Станка Стаменковска.
Учесниците остварија средба со Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански разменија свои искуства. Направивме обиколка на централното градско подрачје и запознавање со убавините на Пехчево.
Партнерите се воодушевени од топлиот пречек и целата организација на домакините.
Во домот на културата „Јане Сндански“, ја посетија Уметничката галерија „Ретроспективна изложба цвеќе“ се запознаа со традицоналните одбележја и културното наследство карактеристично за нашиот крај.

The post ERASMUS проект – Детска градинка „7-ми Септември“ Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/erasmus-proekt-detska-gradinka-7-mi-septemvri-pehchevo/feed/ 0