Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Mon, 24 Jan 2022 13:24:10 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.8 Градоначалникот Китански во посета на првороденото бебе во Пехчево https://pehcevo.gov.mk/gradonachalnikot-kitanski-vo-poseta-na-prvorodenoto-bebe-vo-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/gradonachalnikot-kitanski-vo-poseta-na-prvorodenoto-bebe-vo-pehchevo/#respond Mon, 24 Jan 2022 12:40:01 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7351 Градоначалникот на Пехчево, Александар Китански,  денес го посети првото новородено бебе во 2022 година во Пехчево, кое е девојче и тежи 3.300 грама, а долго е 50 сантиметри. Седмиот ден од новата година весел и бериќетен беше за семејството Андоновски, каде се роди Каја, второто дете на Александар и Марјана, а првото во Пехчево за […]

The post Градоначалникот Китански во посета на првороденото бебе во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Градоначалникот на Пехчево, Александар Китански,  денес го посети првото новородено бебе во 2022 година во Пехчево, кое е девојче и тежи 3.300 грама, а долго е 50 сантиметри.

Седмиот ден од новата година весел и бериќетен беше за семејството Андоновски, каде се роди Каја, второто дете на Александар и Марјана, а првото во Пехчево за 2022 година.

Градоначалникот Китански и претставници од локалната самоуправа, денес официјално и честитаа на мајката. Среќната мајка ги прими честитките, а градоначалникот лично и ја додели наградата за првороденото дете во општината, пакет производи за бебиња и парична сума во висина од 6.000 денари, за секое првородено дете во општината и 4.000 денари за новородено дете.

-Ова е одличен почеток во насока на зголемувањето на наталитетот во Пехчево кој бележи пад. Сакам да ви го честитам новороденото бебе, и посакувам на Каја да биде здрава, жива, весела, радоста да ја следи во текот на целиот живот, успесите и достигнувањата да не ја одминат во текот на целиот живот – истакна градоначалникот Александар Китански.

Среќна сум и имам голема чест што ме посети градоначалникот, а донесе и подароци за мојата ќеркичка. Сепак ова ми e најубавиот подарок и на сите им ја посакувам мајчинската среќа – изјави родилката Марјана.

The post Градоначалникот Китански во посета на првороденото бебе во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/gradonachalnikot-kitanski-vo-poseta-na-prvorodenoto-bebe-vo-pehchevo/feed/ 0
Дневен ред на третата седница на Советот на Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-tretata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-tretata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Mon, 24 Jan 2022 07:27:34 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7348 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам третата седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.01.2022 година (петок). Третата седница на Советот на Општина Пехчево ќе се […]

The post Дневен ред на третата седница на Советот на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам третата седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.01.2022 година (петок). Третата седница на Советот на Општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Усвојување на записникот од втората седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог одлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈKП ,,Комуналец,, – Пехчево, за 2022 година;
 3. Предлог одлука за усвојување на Финансиски план на ЈKП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2022 година;
 4. Предлог одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2022 година;
 5. Oдлука за усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година;
 6. Предлог одлука за усвојување правилник за плати и други надоместоци на плата на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 7. Предлог одлука за давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно техничките лица;
 8. Предлог одлука за давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево, за вршење на работи;
 9. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, Пехчево за 2021 год;
 10. Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, Пехчево за 2022 година;
 11. Предлог одлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2022 година;
 12. Предлог програма за еднакви можности на жените и мажите на општина Пехчево и работа на КЕМ за 2022 година;
 13. Предлог програма за активностите на Општина Пехчево во областа на туризмот за 2022 година;
 14. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на Статутот на општина Пехчево;
 15. Предлог одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;
 16. Предлог одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година;
 17. Предлог одлука за усвојување на иницијатива за изработка на планска документација – Урбанистички проект за формирање на градежна парцела;
 18. Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на oдделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР, при општина Пехчево за 2022 год;
 19. Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2022 година;
 20. Предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;
 21. Предлог програма за третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за 2022 година;
 22. Барања од граѓани;
 23. Советнички прашања;
 24. Тековни активности;

Совет на општина Пехчево

Претседател

Виолета Ѓорѓиевска

The post Дневен ред на третата седница на Советот на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-tretata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана https://pehcevo.gov.mk/proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat-na-urbanistichki-plan-za-izgradba-na-fotovoltaichna-elektrana/ https://pehcevo.gov.mk/proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat-na-urbanistichki-plan-za-izgradba-na-fotovoltaichna-elektrana/#respond Tue, 18 Jan 2022 13:56:28 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7344 Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја), на КП 1008, КП 1009, КП 1022, КП 1011/2, КП 1012, КП 1014/1, КП 1014/2, КП 1015, КO Чифлик, Општина Пехчево , […]

The post ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Градоначалникот на Општина Пехчево, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја), на КП 1008, КП 1009, КП 1022, КП 1011/2, КП 1012, КП 1014/1, КП 1014/2, КП 1015, КO Чифлик, Општина Пехчево , согласно законот од Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Пехчево, со Решение за формирана бр.03-64/1 од 14.01.2022 година, а врз основа на член 62  став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20), го издава следното:

РЕШЕНИЕ

       Се одобрува  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, поднесена со барање број 03-65/1 од 17.01.2022година, за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја), на КП 1008, КП 1009, КП 1022, КП 1011/2, КП 1012, КП 1014/1, КП 1014/2, КП 1015, КO Чифлик, Општина Пехчево

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Целиот документ може да го видите тука  пдф

The post ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/proektna-programa-za-izrabotka-na-urbanistichki-proekt-von-opfat-na-urbanistichki-plan-za-izgradba-na-fotovoltaichna-elektrana/feed/ 0
Основното општинско училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево со нов кабинет по Природни науки https://pehcevo.gov.mk/osnovnoto-opshtinsko-uchilishte-vancho-kitanov-vo-pehchevo-so-nov-kabinet-po-prirodni-nauki/ https://pehcevo.gov.mk/osnovnoto-opshtinsko-uchilishte-vancho-kitanov-vo-pehchevo-so-nov-kabinet-po-prirodni-nauki/#respond Tue, 28 Dec 2021 12:06:25 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7329 Во ООУ.„ Ванчо Китанов“ со средства од Министерството за образование и наука, целосно е опремен кабинетот по Природни науки. Директорката Добрила Јовевска, истакнува дека новите нагледни средства и инвентарот се специјално дизајниран за лабораторија и за полесно совладување на содржините по предметот Природни науки. Се работи за специјално дизајниран инвентар наменет за лабораторија по Природни науки, што […]

The post Основното општинско училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево со нов кабинет по Природни науки appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Во ООУ.„ Ванчо Китанов“ со средства од Министерството за образование и наука, целосно е опремен кабинетот по Природни науки.

Директорката Добрила Јовевска, истакнува дека новите нагледни средства и инвентарот се специјално дизајниран за лабораторија и за полесно совладување на содржините по предметот Природни науки.

Се работи за специјално дизајниран инвентар наменет за лабораторија по Природни науки, што ќе допринесе за поквалитетно и непречено изведување на наставата по овој предмет, за изведување на експерименти и подготовка на проекти.

Градоначалникот Александар Китански, вели, дека со целосно новиот кабинет по Природни науки во ООУ.„Ванчо Китанов“ кај учениците ќе се развива свесноста за важноста на животната средни и љубовта кон природните науки, а и ќе се едуцираат за воздухот, почвата, растенијата..

Со средствата од МОН, целосно е опремен кабинетот по Природни науки во училиштето Ванчо Китанов, со што нашите ученици полесно и побрзо ќе ја развиваат свесноста за важноста на животната средина и љубовта кон природните науки. Грижата за животната средина треба да се учи во образованието, затоа што така најдобро се поттикнуваат цели генерации на одговорност кон животната средина и нејзината заштита, рече Китански.

Опремата е донација од Министерство за образование и наука, а целта е  унапредување на образовниот процес во основното образование, посебно препознавајќи ја важноста на изучувањето на природните науки.

The post Основното општинско училиште „Ванчо Китанов“ во Пехчево со нов кабинет по Природни науки appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/osnovnoto-opshtinsko-uchilishte-vancho-kitanov-vo-pehchevo-so-nov-kabinet-po-prirodni-nauki/feed/ 0
Во Пехчево спроведена превентивно едукативна кампања „Превенција од употреба на пиротехнички средства“ https://pehcevo.gov.mk/vo-pehchevo-sprovedena-preventivno-edukativna-kampana-preventsija-od-upotreba-na-pirotehnichki-sredstva/ https://pehcevo.gov.mk/vo-pehchevo-sprovedena-preventivno-edukativna-kampana-preventsija-od-upotreba-na-pirotehnichki-sredstva/#respond Mon, 27 Dec 2021 12:28:17 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7322 ОВР Берово, преку Отсекот за превенција, во соработка со Општина Пехчево, спроведе превентивно едукативна кампања на тема „Превенција од употреба на пиротехнички средства“. Денеска, во ООУ.„Ванчо Китанов“, полициски службеници со едукативно предавање и делење на едукативни флаери ги презентираа ризиците за штетноста од нелегалната употреба на петарди и друга пиротехника. Целта на превентивната кампања е […]

The post Во Пехчево спроведена превентивно едукативна кампања „Превенција од употреба на пиротехнички средства“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ОВР Берово, преку Отсекот за превенција, во соработка со Општина Пехчево, спроведе превентивно едукативна кампања на тема „Превенција од употреба на пиротехнички средства“. Денеска, во ООУ.„Ванчо Китанов“, полициски службеници со едукативно предавање и делење на едукативни флаери ги презентираа ризиците за штетноста од нелегалната употреба на петарди и друга пиротехника.

Целта на превентивната кампања е на граѓаните, пред се на најмладите, да им се укаже за можните опасности и последици од употребата на петарди и други пиротехнички средства, посебно актуелна пред и за време на новогодишните и божиќните празници како и потенцирање на казнените законски одредби за неовластена употреба на пиротехнички средства на јавно место, што претставува општа опасност со која се загрозува сигурноста на граѓаните.

Така, Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во член 31 предвидува глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност за оној кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните.

Кампањата продолжи во централното градско подрачје и градскиот пазар.

Општина Пехчево апелира до сите граѓани, да се воздржат од било каква употреба на петарди и други пиротехнички средства, не само поради предвидените законски санкции, туку и поради опасностите што ги носи употребата на овие средства по безбедноста, здравјето и животот на граѓаните.

The post Во Пехчево спроведена превентивно едукативна кампања „Превенција од употреба на пиротехнички средства“ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/vo-pehchevo-sprovedena-preventivno-edukativna-kampana-preventsija-od-upotreba-na-pirotehnichki-sredstva/feed/ 0
Ученици од ООУ „Ванчо Китанов“ во посета кај градоначалникот Китански https://pehcevo.gov.mk/uchenitsi-od-oou-vancho-kitanov-vo-poseta-kaj-gradonachalnikot-kitanski/ https://pehcevo.gov.mk/uchenitsi-od-oou-vancho-kitanov-vo-poseta-kaj-gradonachalnikot-kitanski/#respond Thu, 23 Dec 2021 08:27:59 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7313 По повод претстојните новогодишни празници, дечињата од четврто одделение при ООУ  Ванчо Китанов, беа во посета кај градоначалникот Александар Китански. Во пријатна и весела атмосфера,  децата со новогодишна песна, кратки рецитали, состави ‘‘Ако станам градоначалник‘‘ и креативни новогодишни подароци, изработени од самите дечиња,  ја честитаа Новата Година. Градоначалникот Китански, истакна дека општината е секогаш отворена […]

The post Ученици од ООУ „Ванчо Китанов“ во посета кај градоначалникот Китански appeared first on Општина Пехчево.

]]>
По повод претстојните новогодишни празници, дечињата од четврто одделение при ООУ  Ванчо Китанов, беа во посета кај градоначалникот Александар Китански. Во пријатна и весела атмосфера,  децата со новогодишна песна, кратки рецитали, состави ‘‘Ако станам градоначалник‘‘ и креативни новогодишни подароци, изработени од самите дечиња,  ја честитаа Новата Година.

Градоначалникот Китански, истакна дека општината е секогаш отворена за сите граѓани на општината, а најголемата радост за него се ваквите посети.

-Ме радува што општинската зграда е посетувана од страна на децата. Општината е достапна во секое време и сите можат да ја посетат кога сакаат, а посебно се радувам на ваквите посети на дечињата кои се нашата иднина, нашето најголемо богатство, оние на кои најмногу им се радуваме и ги сакаме. Упатувам порака до сите деца да се развиваат во позитивни личности и секогаш да бидат ведри, насмеани и послушни дечиња и што повеќе да го минуваат слободното време во дружење и спортување, рече Китански.

Дечињата му се заблагодарија на градоначалникот за средбата и му подарија книга со желби за поубаво Пехчево изработени од нивните вредни раце.

За време на приемот,  дечињата имаа можност накратко да се запознаат со работата на градоначалникот и општинската администрација.

The post Ученици од ООУ „Ванчо Китанов“ во посета кај градоначалникот Китански appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/uchenitsi-od-oou-vancho-kitanov-vo-poseta-kaj-gradonachalnikot-kitanski/feed/ 0
Започна новогодишното украсување во Пехчево https://pehcevo.gov.mk/zapochna-novogodishnoto-ukrasuvane-vo-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/zapochna-novogodishnoto-ukrasuvane-vo-pehchevo/#respond Mon, 20 Dec 2021 13:42:35 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7308 Служби од ЈКП. „Комуналец“ – Пехчево, денес на плоштадот Св.Петар и Павле во Пехчево започнаа со поставување на новогодишни реквизити и украсување на градот во пресрет на новогодишните и божиќните празници. Најразновидни светилки, светлосни фигури, дедомразовци, снешковци и многу други украси годинава се очекува да го разубават периодот околу новогодишните и божиќните празнувања во центарот […]

The post Започна новогодишното украсување во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Служби од ЈКП. „Комуналец“ – Пехчево, денес на плоштадот Св.Петар и Павле во Пехчево започнаа со поставување на новогодишни реквизити и украсување на градот во пресрет на новогодишните и божиќните празници. Најразновидни светилки, светлосни фигури, дедомразовци, снешковци и многу други украси годинава се очекува да го разубават периодот околу новогодишните и божиќните празнувања во центарот на Пехчево.

Имено, како што најавија претходно од локалната власт, одлучено е за новогодишно украсување да се користат старите реквизити и материјали со кои располага Општината. Тоа значи дека од Општинскиот буџет за новогодишно украсување нема да бидат користени дополнителни средства.

Според градоначалникот на Општина Пехчево, Александар Китански, поради енергетската криза и воопшто потребата од заштеда на средства, одлучено е градот, односно неговото централно градско подрачје да бидат украсени со новогодишните украси, со кои располага Oпштината.

-Оваа година, Локалната самоуправа предвиде симболично украсување на општината, имајќи ја предвид ситуацијата со корона вирусот, енергетската криза и тешката финансиска состојба. Средствата кои требаше да бидат потрошени за новогодишно украсување, ќе бидат наменети и искористени за други цели, односно за реалните потреби на нашите сограѓани или таму каде што е најпотребно, истакна градоначалникот Китански.

Тој додава дека украсувањето на градот ќе придонесе за посреќни моменти на најмладите, но и на повозрасните, со што на тој начин нема да им го ускратиме задоволството на граѓаните да го почувствуваат новогодишниот амбиент, рече Китански.

Со тоа уште еднаш новоизбраниот градоначалник докажува дека Локалната самоуправа продолжува со рационализација на буџетските средства и нивно насочување кон реалните потреби на граѓаните.

Активностите за украсување се очекува да завршат до четврток.

The post Започна новогодишното украсување во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/zapochna-novogodishnoto-ukrasuvane-vo-pehchevo/feed/ 0
Дневен ред на втората седница на Советот на Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-vtorata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/ https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-vtorata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/#respond Mon, 20 Dec 2021 08:16:07 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7306 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам втората седница на Советот на општина Пехчево за ден 23.12.2021 година (четврток). Втората седница на Советот на општина Пехчево ќе се […]

The post Дневен ред на втората седница на Советот на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам втората седница на Советот на општина Пехчево за ден 23.12.2021 година (четврток). Втората седница на Советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од конститутивната седница на советот на општина Пехчево;
 2. Усвојување на записникот од првата седница на советот на општина Пехчево;
 3. Предлог одлука за формирање на Комисија за Статут и прописи;
 4. Предлог одлука за формирање на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој;
 5. Предлог одлука за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
 6. Предлог одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма на Советот на општина Пехчево;
 7. Предлог одлука за формирање на Комисија за заштита на пациентите;
 8. Предлог одлука за формирање на Комисија за одбележување на значајни настани;
 9. Предлог одлука за формирање на Комисија за општествени дејности;
 10. Предлог одлука за формирање на Комисија за венчавки;
 11. Предлог одлука за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите;
 12. Предлог одлука за формирање на Комисија за заштита на потрошувачите;
 13. Предлог одлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2022 година;
 14. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2022 година;
 15. Предлог одлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2022 година;
 16. Предлог одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2022 година;
 17. Предлог oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2023 година;
 18. Предлог одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево, за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водoснабдување, за регулиран период 2022-2024 година;
 19. Предлог одлука за усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-2024 година;
 20. Предлог одлука за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од вилите на туристичкиот локалитет Равна Река – Пехчево;
 21. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на OJУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево;
 22. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 23. Предлог програма за работа на советот на општина Пехчево за 2022 година;
 24. Предлог одлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли за 2022 година;
 25. Предлог одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2022 год;
 26. Предлог одлука за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2022 година;
 27. Предлог одлука за купување, отуѓување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево за 2022 година;
 28. Предлог одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште) за 2022 година;
 29. Предлог одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште за 2022 год;
 30. Предлог одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година;
 31. Предлог одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирања на територијата на општина Пехчево за 2022 година;
 32. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2022 година;
 33. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2022 година;
 34. Предлог одлука за утврдување на висината на стапка на данок на промет на недвижности за 2022 год;
 35. Предлог oдлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно отстранување на животински мрши за 2022 година;
 36. Предлог oдлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2022 год;
 37. Предлог одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање за 2022 год;
 38. Предлог одлука за определување на име на улици во место викано Брегалница – Равна река, општина Пехчево;
 39. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за финансирање на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2021 година;
 40. Предлог одлука за усвојување на правилник за попис на основни средства, инвентар и подвижен имот и побарувања и обврски на општина Пехчево;
 41. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом Д-р ,,Иван Георгиев,, – Пехчево;
 42. Предлог oдлука за усвојување Програма за проекти од областа на културата на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, – Пехчево за 2022 година;
 43. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2021 година и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2022 година;
 44. Барања од граѓани;
 45. Советнички прашања;
 46. Тековни активности;

Совет на општина Пехчево

Претседател

Виолета Ѓорѓиевска

The post Дневен ред на втората седница на Советот на Општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/dneven-red-na-vtorata-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-2/feed/ 0
Најмладите од детската градинка „7 Септември“ први ја донесоа новогодишната атмосфера во Пехчево https://pehcevo.gov.mk/najmladite-od-detskata-gradinka-7-septemvri-prvi-ja-donesoa-novogodishnata-atmosfera-vo-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/najmladite-od-detskata-gradinka-7-septemvri-prvi-ja-donesoa-novogodishnata-atmosfera-vo-pehchevo/#respond Mon, 13 Dec 2021 13:39:25 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7292 Градоначалникот на Општина Пехчево, Александар Китански, ја продолжи традицијата пред Новогодишните празници да ги посети институциите кои се занимаваат со работа со деца. Тој денес ја посети детската градинка „7 Септември“ во Пехчево и со кратка директна средба со децата од најголемата група, почитувајќи ги Ковид мерките, на децата во градинката им додели новогодишна елка […]

The post Најмладите од детската градинка „7 Септември“ први ја донесоа новогодишната атмосфера во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Градоначалникот на Општина Пехчево, Александар Китански, ја продолжи традицијата пред Новогодишните празници да ги посети институциите кои се занимаваат со работа со деца. Тој денес ја посети детската градинка „7 Септември“ во Пехчево и со кратка директна средба со децата од најголемата група, почитувајќи ги Ковид мерките, на децата во градинката им додели новогодишна елка од Локалната самоуправа.

-Децата се нашата радост, а за нив најголема радост е Новата година и секако Дедо Мраз. Заедно со своите воспитувачки, освен просториите кои ги разубавија деновиве, од денес во полн сјај ќе светне и новогодишната елка, која е обезбедена од Локалната самоуправа. Сите дечиња беа среќни, беа насмеани, беа задоволни и мислам дека целта е остварена. И оваа година општина Пехчево почнувајќи од наредната недела ќе дели новогодишни пакетчиња во неколку институции, вклучително и детската градинка. Станува збор за традиција и целта ни е да им ги изнудиме насмевките, со што ќе покажеме дека се грижиме за подобро општество на сите граѓани, истакна Китански.

Дечињата и вработените на градоначалникот му подарија рачно изработена елка која ќе ја краси неговата канцеларијата за новогодишните празници.

Пред новата година, како и изминатите, децата со воспитувачките и другите вработени со посебна радост учествуваа во китењето на градинката. Онака како што заедно се тука во оваа установа така заедно и учествуваа и се радуваа на оваа активност.

Инаку, новогодишно руво ќе добие и градот. Од локалната власт најавуваат китење и поставување голема елка во центарот на градот.

The post Најмладите од детската градинка „7 Септември“ први ја донесоа новогодишната атмосфера во Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/najmladite-od-detskata-gradinka-7-septemvri-prvi-ja-donesoa-novogodishnata-atmosfera-vo-pehchevo/feed/ 0
Започна првата фаза од капиталниот проект за подобрување на системот за водоснабдување во општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/zapochna-prvata-faza-od-kapitalniot-proekt-za-podobruvane-na-sistemot-za-vodosnabduvane-vo-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/zapochna-prvata-faza-od-kapitalniot-proekt-za-podobruvane-na-sistemot-za-vodosnabduvane-vo-opshtina-pehchevo/#respond Fri, 03 Dec 2021 13:49:08 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7286 Општина Пехчево се соочува со сериозни предизвици кои се однесуваат на системот за водоснабдување и квалитетната вода за пиење за граѓаните односно обезбедување на доволни количини на вода, третман и управување со квалитетот на водата за пиење, достапност и испорака на истата до граѓаните и стопанските субјекти како и надградба и модернизација во инфраструктурата и […]

The post Започна првата фаза од капиталниот проект за подобрување на системот за водоснабдување во општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Општина Пехчево се соочува со сериозни предизвици кои се однесуваат на системот за водоснабдување и квалитетната вода за пиење за граѓаните односно обезбедување на доволни количини на вода, третман и управување со квалитетот на водата за пиење, достапност и испорака на истата до граѓаните и стопанските субјекти како и надградба и модернизација во инфраструктурата и проширување на водонабдителната мрежа во општина Пехчево.

Застарената технологија на прочистување на сирова вода, заматувањето на истата и недостатоците во технологијата за пред-третман, количините на прочистена вода за потребите на населението, кавалитетот на истата, нивото на инвестиции и услови за работа во пречистителната станица за вода за пиење се големи предизвици кои имаат огромно влијание врз квалитетот и квантитетот на испорачаната прочистена вода за пиење и соодветно на тоа огромно влијание врз квалитетот на живот и здравјето на граѓаните на општина Пехчево.

Во рамки на проектот ,,Градење на општински капацитети за имплементација на проекти,, финансиран од страна на Шведската агенција за развој (СИДА) и имплементиран од страна на Програмата за равој на Обединетите нации (УНДП), односно Фондот за техничка документација, општина Пехчево доби поддршка за разрешување на приоритетни инвестициски проекти и предизвици за локалниот развој.

Подршката од страна на донаторите се состои во подготовка на техничка документација за реконструкција на пречистителната станица за вода за пиење (Филтер станица за вода за пиење) во Пехчево.

Со првата теренска посета на избраниот проектант-изработувач на проектната документација – ДОМИНГ Радовиш, општинскиот тим за имплементација на проектот заедно со градоначалникот на општина Пехчево ја отпочнаа практичната имплементација на проектот  при што се разговараше за обемот на работите кои се во рамки на проектната задача и ја посетија Филтер станицата во Пехчево.Заедно со вработените при ЈКП КОМУНАЛЕЦ Пехчево кои работат во пречистителната станица за вода за пиење Пехчево се разговараше за постојниот капацитет на постојката, секојдневните предизвици и проблеми со кои се соочуваат, потребите од следење на квалитетот на водата, потребата од обезбедување на дополнителни количини на вода и сл.

Во периодот што следува предстои интензивна комуникација и координација која треба да обезбеди неопходни предуслови за планирање на доградба или проектирање на нова фабрика за вода за пиење со нова технологија за прочистување со зголемен капацитет, приклучување и проектирање на дополнителни елементи за пред-третман за исталожување на суспендирани честички, проектирање на нова технолошка, машинска и електро опрема и автоматика за прочистување како и за мерење на довод на сирова (непрочистена) и прочистена вода, проектирање на простор за престој и работа на персоналот во фабриката за вода, дизајн на фотоволтаични панели и др.

Крајниот резултат од оваа проектна активност е проектирање на нов, модерен објект-Фабрика за вода во Пехчево, кој ќе работи со двојно поголем капацитет за да се задоволат идните потреби на граѓаните и стопанството, објект со технологија на прочистување која ќе биде димензионирана според карактеристиките на сировата вода и која ќе испорача квалитетна и чиста вода за пиење, објект кој со искористување на обновливи извори на енергија ќе троши помалку ел. енергија за работните процеси и конечно современи услови за работа и престој на персоналот со можност за далечинско следење и мониторинг на работата на процесните единици во фабриката за вода.

Времето за реализација на проектот е 3 месеци.

Канцеларија за ЛЕР.

The post Започна првата фаза од капиталниот проект за подобрување на системот за водоснабдување во општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/zapochna-prvata-faza-od-kapitalniot-proekt-za-podobruvane-na-sistemot-za-vodosnabduvane-vo-opshtina-pehchevo/feed/ 0