Буџет

*Буџет на општина Пехчево 2019 година пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2018 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 3-ти квартал од 2018 г пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2018 година* пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2018 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Завршна сметка за 2017 година за ОУДК „Јане Сандански“ – Пехчево пдф

*Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 г.пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 4-ти квартал од 2017 г пдф

*Буџет на општина Пехчево 2018 година пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за трет квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за втор квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за прв квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2017 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2016 година пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2015 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2015* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2014 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2014* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2013 * пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2013* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2012 * пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2011 * пдф


Општина Пехчево © 2013 - Сите права се задржани.

Изработил Сашко Павловски