Буџет

Измена и дополнување на буџет на општина Пехчевоза 2023 година

Download (PDF, 6.38MB)

Пренамена на распоред на средства на буџет на општина Пехчево за 2023 година

Download (PDF, 404KB)

Проширување на буџет на општина Пехчево 2023 година

Download (PDF, 182KB)

Измена и дополнување на буџет на општина Пехчево за 2023 година

Download (PDF, 6.91MB)

Предлог буџет на општина Пехчево за 2023 година

Download (PDF, 4.73MB)

Завршна сметка општина Пехчево за 2022 година

Download (PDF, 4.59MB)

*Квартален извештај за прв квартал од 2022 година*

Download (PDF, 943KB)

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2021 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2021 година* пдф

*Буџет на општина Пехчево 2022 година пдф

*Предлог буџет на општина Пехчево за 2022 година* пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2021 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2021 година* пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2021 година* пдф

*Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2021 година* пдф

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2020 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2020 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2021 година пдф

*Предлог буџет на општина Пехчево за 2021 година*пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2020 година* пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2020 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2020 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2020 година* пдф

*Одлука за пренамена на Буџет 2020 година пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2020 година* пдф

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2019 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2019 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2020 година пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2019 година пдф

*Извештај за искористување на доделени средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители пдф

*Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски пдф

*Одлука за проширување на средства за 2019 година пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2019 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2019 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2019 година* пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2019 година* пдф

*Квартален извештај за четврт квартал од 2018 година* пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2019 година пдф

*Структура на приходи по дејности ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Даночен биланс за оданочување на добивка ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Биланс на успех ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Биланс на состојба ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Структура на приходи по дејности ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Даночен биланс за оданочување на добивка ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Биланс на успех ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Биланс на состојба ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*IBNET Macedonia Pehcevo 2018 JKP KOMUNALEC

*IBNET Macedonia Pehcevo 2017 JKP KOMUNALEC 

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2018 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2019 година пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2018 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 3-ти квартал од 2018 г пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2018 година* пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2018 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Завршна сметка за 2017 година за ОУДК „Јане Сандански“ – Пехчево пдф

*Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 г.пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 4-ти квартал од 2017 г пдф

*Буџет на општина Пехчево 2018 година пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за трет квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за втор квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за прв квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2017 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2016 година пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2015 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2015* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2014 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2014* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2013 * пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2013* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2012 * пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2011 * пдф

 

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace