Буџет

*Прв ребаланс на буџет за 2022*

Download (PDF, 8.44MB)

*Квартален извештај за прв квартал од 2022 година*

Download (PDF, 943KB)

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2021 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2021 година* пдф

*Буџет на општина Пехчево 2022 година пдф

*Предлог буџет на општина Пехчево за 2022 година* пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2021 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2021 година* пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2021 година* пдф

*Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2021 година* пдф

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2020 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2020 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2021 година пдф

*Предлог буџет на општина Пехчево за 2021 година*пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2020 година* пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2020 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2020 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2020 година* пдф

*Одлука за пренамена на Буџет 2020 година пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2020 година* пдф

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2019 година пдф

*Квартален извештај за четврти квартал од 2019 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2020 година пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2019 година пдф

*Извештај за искористување на доделени средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани, а неплатени обврски по доверители пдф

*Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски пдф

*Одлука за проширување на средства за 2019 година пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2019 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2019 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2019 година* пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2019 година* пдф

*Квартален извештај за четврт квартал од 2018 година* пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2019 година пдф

*Структура на приходи по дејности ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Даночен биланс за оданочување на добивка ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Биланс на успех ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Биланс на состојба ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*Структура на приходи по дејности ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Даночен биланс за оданочување на добивка ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Биланс на успех ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Биланс на состојба ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2018 година пдф

*Програма за работа на ЈКП.„Комуналец“ – Пехчево за 2017 година пдф

*IBNET Macedonia Pehcevo 2018 JKP KOMUNALEC

*IBNET Macedonia Pehcevo 2017 JKP KOMUNALEC 

*Завршна сметка на општина Пехчево за 2018 година пдф

*Буџет на општина Пехчево 2019 година пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2018 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 3-ти квартал од 2018 г пдф

*Втор ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2018 година* пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2018 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2018 година* пдф

*Завршна сметка за 2017 година за ОУДК „Јане Сандански“ – Пехчево пдф

*Одлука за усвојување на завршна сметка за 2017 г.пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај од 4-ти квартал од 2017 г пдф

*Буџет на општина Пехчево 2018 година пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за трет квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за трет квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за втор квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за втор квартал од 2017 година* пдф

*Одлука за усвојување на квартален извештај за прв квартал од 2017 г.пдф

*Квартален извештај за прв квартал од 2017 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2017 година* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Прв ребаланс на Буџетот на Општина Пехчево 2016 година* пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2016 година пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2015 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2015* пдф

*Буџет на Општина Пехчево 2014 *  пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2014* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2013 * пдф

*Годишна сметка на Општина Пехчево за 2013* пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2012 * пдф

* Буџет на Општина Пехчево 2011 * пдф

 

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace