Урбанизам

Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програмата се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко – планска документација.

pdf_logo1СООПШТЕНИЕ

MS-Word-2-icon ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО   

pdf_logo1Одлука за спроведување на стратегиска оцена


pdf_logo1Извештај за стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за туристички локалитет Равна река Општина Пехчево


Документи за издавање на одобрение за градење по електронски пат

pdf_logo1 Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин.  

 pdf_logo1Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи.

pdf_logo1Електронски дозволи – упатство за подносители.

pdf_logo1Електронски дозволи – упатство за институции.

gradba За да пристапите на почетната страна на Системот за електронско издавање на одобрение за градење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот.

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 pdf_logo1Формулар за стратегиска оцена

 Формулар за стратегиска оцена – Нова населба  pdf_logo1

 

pdf_logo1 Одлика за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП – Нова населба  Пехчево

pdf_logo1ДУП за Туристичката населба Равна Река

pdf_logo1 С О О П Ш Т Е Н И Е : Предлог – Детален урбанистички план Стара Касарна – Пехчево

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Црник

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Чифлик

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Робово

pdf_logo1Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Урбанистички план за село Умлена

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Чифлик

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Црник

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Умлена

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Спиково

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Робово

pdf_logo1Спроведување на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог Урбанистички План за село Негрево

Општина Пехчево © 2013 - Сите права се задржани.

Изработил Сашко Павловски